Tema var oppfølging av saker om lønns- og arbeidsforhold i bærproduksjonen som har vært oppe i mediene i sommer, og hva næringen gjør for å unngå liknende hendelser framover.

- Vi skal ikke ha liknende eksempler hvor sesongarbeidskraften som kommer til oss, opplever uryddige lønns- og arbeidsforhold. Det store flertallet av produsenter driver innenfor regelverket og etablerer gode arbeidsforhold. Det er malen, sier leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes.

I møtet presenterte næringen flere tiltak som skal bidra til å hindre feil og lov- og regelbrudd. Et obligatorisk arbeidsgiverkurs som skal rulles ut fra desember, er et av tiltakene.

En samla næring har tatt grep, og et obligatorisk arbeidsgiverkurs for i første rekke alle bærprodusenter, starter opp fra desember. 

Leder i Norges Biondelag, Lars Petter Bartnes

- En samla næring har tatt grep, og et obligatorisk arbeidsgiverkurs for i første rekke alle bærprodusenter, starter opp fra desember. Det skal ikke være tvil om hvordan arbeidsforhold skal bli håndtert. Er det usikkerhet om noen spørsmål, så skal det avklares, understreker Lars Petter Bartnes. – Målet er å øke produsentens kompetanse på området for å unngå lovbrudd.

Et annet tiltak er å se på bruken av såkalte mellommenn, selskaper som tar seg av ulike lønns- og arbeidsforhold, særlig der kultur- og språkforskjellene er store. Arbeids- og sosialdepartementet har også nylig sendt på høring et lovforslag om arbeidsmiljøloven. Et av forslagene er å innføre en bestemmelse om at lønn skal betales via bank.

- Bonden har ansvaret som arbeidsgiver, da er nærhet til arbeidstakere viktig. Vi advarer derfor mot en bruk av slike selskaper. Hvis det er behov, bruk anerkjente aktører og skriftlighet. Vi mener det også er fornuftig med innbetaling av lønn på konto til hver enkelt, det bidrar til økt ryddighet, understreker Bartnes.

Løfte holdninger om arbeidsforhold

- For å unngå at det skjer feil og regelbrudd, skal vi løfte temaet i organisasjonen der hvor det er aktuelt. Holdninger og økt kunnskap er viktig, og Bondelaget har tatt initiativ til at fylker med frukt- og bærproduksjon går gjennom regelverket og forståelsen av det med produsentene før sesongstart, sier Lars Petter Bartnes.

I tillegg til Bondelaget deltok Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund, BAMA, Norgrønt og Norges Bærdyrkerlag på møtet.

Her er tiltakslisten

I møtet med landbruks- og matminister Olaud Bollestad og statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet ble det lagt fram følgende tiltaksliste. I tillegg kommer tiltak som den enkelte aktør gjennomfører ut fra sin rolle.

1. Styrke kunnskap om arbeidsgiverrollen hos bonden

  • En samlet næring tar grep og innfører et obligatorisk arbeidsgiverkurs for i første rekke bærprodusenter (det blir introdusert for hele grøntsektoren senere). Det skal ikke være tvil om hvordan lønns- og arbeidsforhold skal bli håndtert. Økonomi skal ikke være en unnskyldning for brudd på gjeldende regelverk.

2. Styrke ansvaret som arbeidsgiver hos bonden

  • Næringa advarer mot bruk av mellommenn, det gjelder spesielt der hvor kultur- og språkforskjeller er store. Avstanden til arbeidstakere blir for stor, og det er en risiko forbundet med det. Det er viktig å bruke anerkjente leverandører, og å ha skriftlige avtaler. 

3. Egen konto – bidrag for å sikre rett lønn

  • Næringa støtter regelverksendring i lovforslag på høring fra AID om å innføre bestemmelse i arbeidsmiljøloven om at lønn skal betales via bank. Det vil trolig innebære et forbud mot betaling i kontanter og at det blir tillatt med konto for sesongarbeidere. Her må vi jobbe sammen med myndighetene for å komme fram til gode løsninger.
  • Det må være mulighet til å få forskudd hvis man kommer til landet uten midler.

4. Få bedre kontroll og oppfølging gjennom KSL

  • Det er nødvendig å øke kontrolltiltakene og styrke KSL (Kvalitetssystem i Landbruket), det er bondens egenrevisjonssystem for å sikre etterlevelse av regelverk. Krav fra varemottakerne vil spille en rolle her.

5. Løfte holdningsskapende arbeid og øke informasjonen

  • Alle aktørene vil løfte holdningsskapende arbeid og trappe opp informasjonsarbeidet om arbeidsgiverrollen. Temaet vil bli tatt opp i alle relevante møter for de ulike organisasjonene framover.

Bondelaget har tatt initiativ til samarbeid i en samlet næring. Vi jobber med å rådgi bøndene om regelverket. Vi har tatt initiativ til at fylker med frukt og bærproduksjon skal gå gjennom regelverket og hvordan det skal forstås med produsentene i god tid før sesongstart.