Natt til mandag 19. juni blei over ti sauer funnet drept på Hvaler. Angrepet skjedde trolig mens dyreeieren drev tilsyn på de 2 000 dekarene sauene beitet på.

I helga blei det observert ulv på ei naboøy, der den blei også filmet (lagt ut på nrk.no). Observasjonene gjorde at dyreeieren hadde ekstraordinært tilyn med dyre sine, både søndag den 18. og natt til mandag 19. Da angrepet var et faktum fikk bonden hjelp  av lokale bønder og jegere til å sanke inn de resterende dyra, og i denne prosessen blei det gjort funn av sau, som var tatt for to dager siden. Ulven har beveget seg mellom Hvalerøyene, trolig ved å svømme. Statens naturoppsyn har bekrefta at det er ulv som står bak angrepene, tatt DNA-prøver for å finne ut hvilket individ som står bak skaden og undersøkt skadestedene. Hvaler Bondelag organiserer i natt vaktlag for å sikre at sauene er trygge. 

Østfold Bondelag mener at gjentakelsesfaren er svært stor, og ber derfor om at ulven felles. Søknaden er også begrunnet i at Stortingets bestandsmål for ulv er oppnådd.

 

Årets andre søknad

Søknaden som nå er sendt til Statsforvalteren i Oslo og Viken (SOV) er årets andre søknad om skadefelling fra Østfold Bondelag sin side. Den første søknaden gjaldt felling av ulv som drepte 31 sauer i Aremark innenfor rovviltavvsiende gjerde. Fordi dette angrepet skjedde i mai, blei søknaden den gang rettet til Miljødirektoratet (MD). I tillegg til å søke om skadefelling, ba Østfold Bondelag også om at DNA-prøver måtte bli rutine, da dette ikke blei sikret ved angrepet i Aremark.

MD avslo søknaden med begrunnelse om at det fantes svakheter ved det rovviltavvisende gjerdet, til tross for at både gjerdeentreprenør og Statsforvalteren ikke hadde funnet spor av ulven ved disse svake punktene, og fordi søknaden om skadefelling blei sendt i yngletida, uten å vite hvilken ulv som hadde vært på ferde. MD ga Bondelaget medhold i at det er viktig å sikre DNA-prøver.

Østfold Bondelag har valgt å ikke påklage avslaget, men heller at Norges Bondelag skriver et brev til Miljødirektoratet, med kopi til Klima- og miljødepartementet. Brevet, som blei sendt i forrige uke, påpeker mangler knyttet til saksbehandlingen og faktiske feil som innebærer at det ikke kan treffes vedtak om skadefelling. i brevet står følgende å lese:

Kort oppsummert forventer Bondelaget at Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet følger opp den grove feilen som ble begått da det ikke ble sikret DNA-bevis av ulven(e), og sørger for at det etableres rutiner for innhenting av DNA-bevis ved skade på husdyr. Videre har Miljødirektoratet lagt feil faktum til grunn ved vurderingen av vilkåret om at «formålet ikke kan nås på tilfredsstillende måte», jf. naturmangfoldloven § 18 annet ledd. Dette har i sin tur ledet til feil i premissene for vedtaket. Dersom den eller de skadevoldende ulv(er) hadde blitt identifisert, er det nærliggende å tro at denne feilen ville ha vært avgjørende for vedtakets innhold.

Norges Bondelag ber om tilbakemelding på hvilke rutiner som er eller blir etablert for å sikre at DNA-bevis fra rovvilt innhentes i saker der det er skade på husdyr. Videre ber Bondelaget om informasjon om hvordan disse rutinene konkret skal følges opp. 

Østfold Bondelag følger opp ulveforvaltningen tett, og temaet er med på alle møter vi har med våre politikere.