Partnerskap for næringsutvikling i Østfold og Østfold Fylkeskommune støtter satsingen, og vil være aktivt med på prosjektarbeidet.

- Ambisiøst, eller «dette har vi prøvd før», vil mange si. Vi har tro på at det er riktig tid akkurat nå, og ser muligheter for at grøntprodusenter og foredlings-/pakkeriindustrien i Østfold sammen kan ta en betydelig del av den forventede veksten i markedet for grønnsaker, frukt og bær, sier styreleder i Østfold Bondelag og deltaker i Partnerskap for næringsutvikling i Østfold, Svend Arild Uvaag.

I rapporten «Jord- og skogbruket i Østfold – sterke og mangfoldige verdikjeder» (AgriAnalyse, 2017) pekes det på at Østfold er et viktig grønnsaksfylke med områder hvor både jordsmonn og klima er svært godt egnet til grønnsaker og tidligproduksjoner. Videre understrekes at det er stort potensiale for økning av denne type produksjoner, og at det er et solid produksjonsmiljø som kan bygges videre på. Dette samtidig med at Regjeringen har satt mål om å øke forbruket av henholdsvis grønnsaker, frukt/bær med 20 % er noe av utgangspunktet for at vi mener at tiden er riktig nå.

HOLD AV FREDAG 1. MARS KL. 09.00 – 15.30

DA INVITERER VI TIL IDEVERKSTED MED INSPIRERENDE INNLEDERE

TEMA: MARKED OG TRENDER – HVOR LIGGER MULIGHETENE (OG BEGRENSNINGENE) FOR OSS INNENFOR GRØNNSAKER, FRUKT OG BÆRBRANSJEN I øSTFOLD

Nok en prosjektrapport eller faktisk aktivitet?

- Vi er tydelige på at vi i første omgang skal forprosjektets hovedoppgave være å analysere, teste og undersøke hvilke muligheter og begrensninger som i dag er tilstede, og som et hovedprosjekt i neste omgang skal omfatte.

Vi vil imidlertid sørge for at produsenter (nye og eksisterende) og våre samarbeidspartnere blir invitert med i arbeidet på en slik måte at det gir en felles trøkk og eierskap i hele næringa.

Samarbeid på tvers

Produsentmiljøet innenfor grønnsaker, frukt og bær og tilhørende aktører innenfor industri, omsetningsledd, marked og ikke minst de som leverer innsatsfaktorer til produksjonen (fagmiljø innenfor dyrking, maskin og teknologi) vil bli invitert til ideverksted og idemøter med tanke på:

  • Analyse av muligheter/begrensninger for å øke merverdi, «restverdier», nye produkter og eventuelt alternative markeder
  • Avdekke produsentmiljøets behov for ny kompetanse i forhold til innovasjon, ny teknologi, samarbeid med industri osv
  • Peke på potensielle konkrete mulige satsinger mellom produsenter, teknologimiljø og industri

Prosjektperiode

Dette er et kort forprosjekt på ett år, så alt i løpet av sommeren 2019 vil konklusjonene knyttet til hvilke konkrete satsinger som anbefales foreligge.

Eierskap

Prosjekteier er Østfold Bondelag etter oppdrag fra Partnerskapet for Østfoldlandbruket, og med fagkompetanse/prosjektmedarbeider innleid fra Norsk Landbruksrådgiving Øst (NLR Øst).

 

For mer informasjon kontakt en av representantene fra bondelaget:

Karianne Kullerud, innleid prosjektleder Norsk Landbruksrådgiving (NLR)         

mobil 481 63 086

Heidi Kirkeby, rådgiver Østfold Bondelag                                                           

mobil 906 88 945

Henning Lyche Røed, leder styringsgruppa og styremedlem Østfold Bondelag

mobil 913 58 095

Berit Ullestad, produsent                                                                                    

mobil 917 91 533