Intensjonsvedtak om Viken Bondelag

Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok juni 2019 at organisasjonen skal ha samme regional struktur som landets fylker innen 1. april 2022. Dersom Viken fylkeskommune fortsatt er en realitet etter Stortingsvalget 2021 må fylkesbondelagene i Østfold, Akershus og Buskerud slår seg sammen innen gitte tidsfrist. For å forberede dette utfallet må fylkesårsmøtene i de tre fylkene gjøre et intensjonsvedtak i 2021, og det var innstillingen til denne som var første sak.

Intensjonsvedtaket har vært til grundig behandling. Først gjennom ei arbeidsgruppe som kom med et forslag som blei sendt lokallagene på høring i høst. Videre har hvert enkelt fylkeslag behandlet lokallagenes innspill, før fylkesstyrene nå samlet seg for å gi sin innstilling til de tre fylkesårsmøtene.

I Innstillingen heter det at Akershus Bondelag, Buskerud Bondelag og Østfold Bondelag slår seg sammen til Viken Bondelag, forutsatt at Viken fylkeskommune består, og ikke blir reversert. Videre innstilles det på at fylkesstyret består av ni styremedlemmer, inkludert leder, noe som er det maksimale antallet Norges Bondelags lover åpner for. Det innstilles også på to nestledere, og at det nye Viken Bondelag gis fullmakt til å vurdere formålstjenlig regioninndeling ved ulike arrangementer, fadderordninger, oppfølging, osv.

Innstillinga til intensjonsvedtaket sendes til årsmøtedelegatene, og vil bli endelig behandlet på de tre fylkesårsmøtene mars 2021.

Instruks for valgnemnda

I påvente av en avklaring om Viken fylkes skjebne, vil valgnemndene i de tre fylkene måtte tenke på begge utfall til fylkesårsmøtene 2022. Det vil si at de trolig må lage to innstillinger; ei innstilling for hvert enkelt fylkeslag og ei anna for Viken Bondelag. I instruksen foreslås det at leder og nestleder i hver av de tre fylkene utgjør ei felles valgnemnd som lager innstilling til Viken Bondelag i året 2021-2022.

Fra og med det konstituerende årsmøtet 2022 foreslås det valgnemnda i det nye Viken Bondelag skal ha sju medlemmer, der det velges to og to for en periode på tre år, mens lederen velges blant de medlemmene som har sittet i tre år. Maksimal funksjonstid blir følgelig fire år. Valgnemnda skal være bredt sammensatt med hensyn til produksjoner og alder, med minst to fra hver av de tre gamle fylkene, og det bør være minst tre av hvert kjønn.

Det foreslås videre at valgnemnda skal legge fram innstilling for årsmøtet med følgende tillitsverv:

  1. Leder for ett år
  2. 8 styremedlemmer for to år - halvparten velges for ett år på konstituerende årsmøte. Hvert kjønn skal være representert med minst tre personer.
  3. 2 nestledere - 1. og 2. nestleder - blant styrets medlemmer, for ett år
  4. 3 varamedlemmer i nummerorden
  5. Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte for to år. Halvparten velges for ett år på konstituerende årsmøte. Antallet fastsettes ut fra nøkkelen fastsatt i Norges Bondelags lover. I tillegg skal det velges like mange varautsendinger.
  6. Ordfører og varaordfører for neste årsmøte – funksjonstid ett år.
  7. 3 personlige varamedlemmer til Norges Bondelags representantskap som velges blant de faste medlemmene av fylkesstyret.
  8. Andre personvalg årsmøtet skal foreta
  9. Godtgjøring for tillitsvalgte i fylkeslaget ut over eventuell fast godtgjøring fastsatt i Norges Bondelags årsmøte
  10. Neste års valgnemnd med medlemmer og varamedlemmer

Innstillinga til instruksen vil også sendes til årsmøtedelegatene, og vil bli endelig behandlet på de tre fylkesårsmøtene mars 2021.

Foreslår utvalgsstruktur for Viken Bondelag

I dag har fylkene faste utvalg for ulike temaer. Østfold Bondelag og Akershus Bondelag har felles grøntutvalg, samt korn- og miljøutvalg, mens Buskerud har husdyrutvalg og planteproduksjonsutvalg.

På felles fylkesstyremøte diskuterte man hvordan utvalgsstrukturen i det nye Viken Bondelag kan se ut, og man landet på å tilrå fire utvalg fra våren 2022: grøntutvalg, kornutvalg, husdyrutvalg og fjellandbruksutvalg. De fire utvalgene har alle ansvar for fagområder som klima, miljø og bærekraft, samt rekruttering og økologisk produksjon.

Utvalgene skal ha en rådgivende funksjon ovenfor fylkesstyret, og som et minimum behandle innspill i forkant av jordbruksforhandlingene. Videre skal hvert utvalg stå for minimum et arrangement hver seg (fagdag, seminar, stormøter, debatter el.).

Det foreslås at utvalgene avholder to til tre årlige møter og at hvert utvalg kan ha inntil seks faste medlemmer og tre varamedlemmer.

Endelig antall medlemmer og retningslinjer for arbeidet bestemmes av fylkesstyret i Viken Bondelag, og videre at utvalgsstrukturen evalueres etter noe tid med tanke på oppgaver, antall utvalg og størrelsen på utvalgene.

Møteplan

Fylkesstyrene behandlet også videre møteplan for felles møtearenaer, og i denne blei det avklart at de tre fylkene avholder fylkesvise ledermøter høsten 2021 på grunn av den usikre smittesituasjonen. Styremøtet avsluttet med en orientering om prosjektet «Kornprogrammet» og hvilke planer man har i de tre fylkene det kommende året.