Dette går på respekten løs

I sin appell understreket fylkesleder i Østfold Bondelag at nok en gang har Klima – og miljødepartementet gått imot Rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesonen. Og nok en gang gis ikke rovviltnemndene det spillerommet  de er tiltenkt i henhold til Stortingets intensjon. - Det er krevende å se at et vedtak, fattet i Norges lovgivende forsamling, enda en gang settes til side av KLD. Dette går på respekten løs.

Ulvebestanden har ligget høyt over Stortingets vedtatte bestandsmål på 4-6 ynglinger per år de siste fem årene, og den har hatt en tilvekst på 48% i perioden.  Dette medfører, og vil i økende grad gi tunge belastninger for beitebrukere, jegere, friluftsfolk og innbyggerne i ulvesonen.

Vi er derfor svært skuffet over at rovviltnemndenes vedtak på uttak av 5 flokker ble redusert til 2.

Flytting av Deisjøparet

I dag påvirkes allerede innbyggere, beitebrukere, friluftslivet og jakta i Østfold av ulver i fra Aurskog-, Rømskog- Skillingsmark-, Østmarks- og Boksjørevirene. Derfor blir det ekstra ille at Deisjøparet ble flyttet til disse trakter 3. januar uten at kommunene ble involvert, og nødvendig skadeforebyggende tiltak kunne vært drøftet.

Tall fra Landbruksdirektoratet viser at det i 2020 beitet over 16 200 storfe og sau/ lam på innmark og i utmark i Sarpsborg, Våler, Skiptvet, og Indre Østfold kommunene. Med tanke på at Deisjøhannen har tatt både tamrein og storfe da den holdt til i Innlandet, frykter vi spesielt for husdyra i Østfold den kommende beitesesongen.

Målet for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2021 burde derfor være å redusere ulvebestanden slik at den er i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål, for på denne måten å dempe konfliktnivået og redusere belastningen i ulvesona.

Stortinget har vedtatt et todelt mål for rovviltforvaltningen. Det skal både legges til rette for levedyktige rovviltbestander og for ei bærekraftig beitenæring med allsidig bruk av beiteressurser og levende lokalsamfunn.
Regjeringens rovdyrpolitikk etterlever ikke dette, idet beitebruken er i ferd med å bli avviklet i ulvesona etter hverts som ulven brer om seg. Jf Nibios rapport «Beitebruk i ulvesona»

Det er på tide at Stortinget setter en fot i bakken for å se om rovdyrforliket fungerer etter hensikten  

Støtte fra sentrale politikere

Med oss på markeringa hadde vi ordfører i Våler kommune, Reidar Kaabel, som kunne fortelle om sterke reaksjoner fra innbyggerne. Dette er en kommune som lenge har levd tett på ulv, helt fra 90-tallet, og som nå føler at de blir overkjørt av storsamfunnet.

Videre var Stortingspolitikerne Stein Erik Lauvås (AP) og Ole André Myhrvold (SP), 2. kandidat fra Østfold Einar Kiserud (KrF) og  medlem av rovviltnemnda Håvard Jensen (Frp) skjønt enige om at Østfold ikke måtte bli noe ulvereservat, at Stortingets bestandsmål må følges opp, og at det er de regionale rovviltnemnede som skal forvalte bestanden.