Jordbruksforhandlingene 2021 ved Anders Huus, seniorrådgiver i næringspolitisk avdeling i Norges Bondelag

- I år er det planlagt for såkalte ordinære forhandlinger igjen, innledet Anders. Han understreket videre at et forhandlingsutvalg er valgt på vegne av alle. De er avhengige av å vite at de har dere i ryggen, og at dere nå må  kommer med innspill på hva dere vektlegger. Mange gir innspill, men innspillene fra egen organisasjon er de viktigste. Representantskapet kommer med marsjordre til forhandlingsutvalget. Han orienterte videre om årets timeplan, og reflekterte rundt:

- hvilke prioriteringer som ligger til grunn for ramma

- hvordan budsjettnemndas tall og materiale skal forstås,

-hvordan dimasjonerer vi da kravet ut i fra denne kunnskapen vi får bra budsjettnemnda

-hva har et valgår å si – og hva vil de ulike partiene tenke?

Han trakk også opp debatten knyttet til prioritering mellom ulike områder jfr debatten om endringer i AK tilskudd og andre tilskudd til grasbasert husdyrhold. Denne debatten vil også komme i år, og Østfold oppfordres til å melde seg på. Videre også årsmøtets vedtak om «å starte en prosess med mål om å innføre takk og trappetrinnstilskudd i alle produksjoner. 

Hvordan organiserer vi oss best mulig for å redusere bestand og utbredelse av villsvin?

Finn Erlend Ødegård fra Norges Bondelag og leder av styringsgruppa for det nasjonale villsvinprosjektet og Bjørn Toverud fra Norskog og prosjektmedarbeider orienterte om det nasjonale prosjektet.

Målet med arbeidet er færrest mulig vinnsvin på minst mulig areal. Videre at det først og fremst er grunneierne sitt ansvar for at det blir felling, prosjektet tar ansvar for andre tiltak. De har videre konkludert med at å organisere jakta inn i elvvaldene er det smarteste. De dekker det meste av området, og har lang tradisjon for samarbeid om jakt, og ikke minst for å gi rapporter om spor og funn.

Prosjektet har i år en ramme på ca 2. mill kroner. Status for arbeidet så langt er:

- organisering av avtaler, kontrakter osv av elgvald og grunneiere. 

- innkjøp av villsvinfeller til testing

- avventer tilltatelse til bruk av lys-/nattoptik

- utvikling av egen nettside med alt om organisering og fagstoff. Sjekk siden her 

- informasjon om og motivasjon til innlevering av prøver. Eks konkurransen Gullgrisen 2021

Status leverte prøver kan leses som en idikansjon på at bestanden kan dreie seg om 1 500 dyr kanskje. 

Hvordan arbeider vi i Aremark med villsvinutfordringene? Ved Per Ola Haartveit, leder Aremark Bondelag

- Dette har vi jobbet med dette systematisk med utifra et "føre var" engasjement helt siden høsten 2017. - Mange spurte hvorfor, det er jo ikke noe problem - men det viser seg at det har blitt, sa Per Ola og viste bilder over store skader.

- Det har vært noen utfordringer, ulike meninger og holdninger. Vi har bevisst valgt samtaler både blant grunneiere og jegere. Nå er status  at 16 grunneiere har skrevet under kontrakter, og det er avtale med 4 jegere med døgnkontinuerlig vakt.

VÅRE SAMTALER MED GRUNNEIERE & JEGERE GJORDE DET KLART:
•INGEN ØNSKER SKADER PÅ JORD, SKOG ELLER EGEN EIENDOM
•INGEN ØNSKER SPREDNING AV SMITTSOMME SYKDOMMER
•NOEN ØNSKER Å UTRYDDE VILLSVINET – DE VIL SKYTE VILLSVIN
•NOEN ØNSKER UTBREDELSE AV VILLSVIN – DE VIL SKYTE VILLSVIN
 
VI SIER:  LA OSS DA SAMARBEIDE OM Å SKYTE VILLSVIN…