Kontakt:
Bjørn Gimming, leder av Norges Bondelag, tlf: 412 75 230

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær Norges Bondelag, tlf: 975 08 901

I etterkant av Stortingets vedtak av årets jordbruksoppgjør, har prisen for flere viktige innsatsfaktorer økt vesentlig mer enn forutsatt. Tydeligst er dette for handelsgjødsel der prisøkningen er på rundt 30 prosent eller mer. For norske bønder betyr det en kostnadsøkning på minst en halv milliard kroner. Dette endrer dramatisk forutsetningene om inntektsmulighetene for bøndene som Stortinget vedtok ved behandlingen av årets jordbruksoppgjør i juni.  

 Den sterke kostnadsveksten får store negative konsekvenser for økonomien til den enkelte bonde, og det er viktig å få kompensert dette nå. Vi krever derfor tilleggsforhandlinger med staten så raskt som mulig. 

Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. 

 

- Dette betyr at Stortingets vedtak om økte inntektsmuligheter i jordbruket tilsvarende andre grupper ikke vil nås. Den sterke kostnadsveksten får store negative konsekvenser for økonomien til den enkelte bonde, og det er viktig å få kompensert dette nå. Vi krever derfor tilleggsforhandlinger med staten så raskt som mulig, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag. 

Orienterte Stortinget allerede i mai

- Vi ble orientert om prisøkningen på handelsgjødsel i slutten av mai, og informerte Stortinget om de uforutsette kostnadsøkningene da. Vi opplyste også om at det kunne bli aktuelt å be om tilleggsforhandlinger, sier Bjørn Gimming. 

Den ekstraordinære prisveksten er det ikke tatt høyde for i prognoser for jordbruket for 2022, og den vil dermed føre til lavere inntektsvekst for bøndene. 

- Vi mener forutsetningene som ligger til grunn for Stortingets vedtak og gjeldende jordbruksoppgjør er vesentlig forandret gjennom prisøkningen på handelsgjødsel. I tillegg blir inntektsmulighetene også sterkt redusert gjennom den kraftige prisveksten på bygningsmaterialer og andre varer som påvirkes av internasjonale forhold, understreker Bjørn Gimming. 

Rett til å kreve tilleggsforhandlinger

Hovedavtalen påpeker at «Partene kan kreve forhandlinger om endringene i en løpende jordbruksavtale når viktige forutsetninger for denne er blitt forandret vesentlig. Partene kan også kreve forhandlinger om tillegg til en løpende jordbruksavtale når uforutsette forhold oppstår". (§2-4 «Omgjøringer og tillegg») Dette gjelder også om det ble brudd i jordbruksforhandlingene mellom jordbruket og staten. 

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har konstituert felles forhandlingsutvalg og krever at det startes opp tilleggsforhandlinger så snart som mulig. Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, er jordbrukets forhandlingsleder.