Ordfører og ledermøte.

Årets jordbruksoppgjør i koronatiden har skapt mye frustrasjon, fordi svært mange husdyrbønder opplever en generell sviktende økonomi, og for grøntnæringen pga utfordringer og kostnader med å få inn arbeidskraft. 

Koronasituasjonen har gitt oss et glimt av hva tapt verdiskapning fra grensehandelen tilsier. Hva har vi lært av denne situasjonen? Kan vi klare å gjøre norsk matproduksjon større, - styrke oppslutning fra norske forbrukere og øke selvforsyningen? Og hva skal til for å skape ro og samling i organisasjonen?

2020 var et unntaksår og må sees i sammenheng med jordbruksoppgjøret i 2021. Overskriften for jordbruksoppgjøret i 2021 må være å gi inntektsvekst til alle bønder i forhold til andre grupper, og inntektsgapet på reduseres. Skal norsk matproduksjon bli større, må konkurransekraften i norsk matproduksjon styrkes.  Kostnadene må senkes. Økte marginer fra foredlingsbedriftene må tilflyte bonden. Innkjøpssamvirke som er prissettende, og bondens viktigste vareleverandør må intensivere jakten på marginer. 

 

Hva skal til for å samle organisasjonen?

- Lojalitet fordrer likebehandling. Alle medlemmer må kjenne at de er verdifulle og bli behandlet med respekt og forutsigbarhet. Det gjelder også sau- og storfeprodusentene i arealsone 1 og 3.

I Østfold brukes 16-17 prosent eller 130 000 dekar av arealet til produksjon av gras til sau, melke og storfeproduksjon, og salg av høy. Sauetallet er synkende mens antallet storfe har vært konstant de senere år. Disse fantastiske produsentene serverer våre glansbilder, opprettholder vår produksjonskultur, begrenser erosjon, og bevarer vannkvaliteten i vassdragene, sørger for god jordhelse, og utnytter marginale arealer. De fleste er familiebruk og har vært der gjennom generasjoner, stått gjennom alle tider, utnyttet sine muligheter, vært tillitsvalgte, og foregangsbønder.

Hvis vi fortsetter å ikke gi dem like økonomiske vilkår som andre, gi dem skam for å holde nautedyr, straffe dem ved å fortsette med unyanserte prat om kanaliseringspolitikk og ammekuproduksjon. Ja, da ligger det utenfor det jeg mener gir grunnlag for lojalitet og samler krefter mot felles mål for medlemmene i Norges Bondelag.