Spørreundersøkelsen er del av et prosjekt som ser på kostnadseffektiviteten for ulike tiltak mot forsforavrenning fra jordbruksarealer. Det er NILF og Bioforsk som gjennomfører prosjektet på oppdrag fra Statens Landbruksforvaltning. Prosjektet er i samarbeid med Fylkesmennene i Østfold, Akershus, Vestfold, Buskerud, Hedmark, Oppland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.

For Østfold gjennomføres undersøkelsen i Rakkestad kommune. Både Østfold Bondelag og Fylkesmannen oppfordrer utvalgte bønder til å bidra med sine svar.

Les eget infoskriv fra Bioforsk og NILF  (Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning)

Vannforskriften legger føringer for forvaltning av vannressursene i Norge. Innen 2015 skal de vanområdene som inngår i første planperiode ha oppnådd god kjemisk og økologisk status. Alle kilder til forurensing blir kartlagt og vurdert, herunder også landbruket. Det er derfor behov å se på de økonomiske konsekvensene av tiltak i landbruket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakkestadelva.