Her kan du lese konklusjonene fra styrets diskusjon i sin helhet

1) Hvem skal agronomutdanninga være for, og hva vi skal utdanne til? Landbruket har behov for å utdanne flere bønder, avløsere og arbeidstakere i landbruket og flere som tar videre utdanning for å bli rådgivere, lærere etc. Hvem mener dere bør være hovedmålgruppe for agronomutdanninga?

Styret i Østfold Bondelag er av den oppfatning at det må tilbys løp som på ulike måter gir en best mulig agronomutdanning enten det skal brukes til å gi kompetanse til å bli selvstendig bonde, avløser eller på veien til høyere utdanning og spesialisering som rådgiver, forskning, undervisning osv.

Om vi ser på det som tilbys ved f.eks Kalnes videregående skolen innenfor det 3 årige løpet er det allerede i dag valgmuligheter som peker i litt ulike retninger jfr. beskrivelsen av den «grønne» og den «blå» naturbruksveien i tillegg til den mer realfag, forskning og innovasjonsrettede «FRISKT» naturbruk retningen som tilbys på både 1. og 2. året.

Også sett utfra et næringsperspektiv er vi avhengig av agronomer med bred og til dels ulike bakgrunn.

Vi må sørge for en attraktiv utdanning gjennom at de som velger agronom får en «første» utdanning som oppleves som fleksibel og ikke stenger for videre- og andre karrierer.

Styret i Østfold Bondelag understreker videre at tilbudet «Voksenagronomen» må bestå i en framtidig modell. Næringa er avhengig av at det er muligheter for å ta en fullstendig fagutdanning i voksen alder selv om man har en annen utdanning fra tidligere av.

2) Næringas kapasitet til å ta imot lærlinger anses å være en av de største utfordringene med en 2+2-modell. Hvordan vurderer dere kapasiteten for å ta imot lærlinger i deres fylke?

Styret i Østfold Bondelag ser at dette kan være en utfordring, men registrerer at i de forsøk som er gjennomført blant annet i Buskerud er positive erfaringer sett fra landbrukets side. Vi som næring ikke er tjent med å stoppe et godt tilbud av frykt for at dette kan bli krevende før vi har prøvd, derfor har vi støttet at det søkes om et ytterligere forsøk med 2+2 i regi av Viken Fylkeskommune.

Utfordringen vil først og fremst knytte seg til at vi har relativt få husdyrprodusenter, og det vil for dem kunne oppleves som et press å ta inn lærlinger. Fylkeskommunen sin rolle i og arbeid med å rekruttere og skolere lærlingebedriftene vil være ett av de viktigste suksesskriteriene.

3) Hvordan vurderer dere en lærlingordning opp mot dagens modell med 3 år i skole i deres fylke?

Prinsipielt mener styret i Østfold Bondelag at det skal tilbys både et 3 årig løp og et 2+2 lærlingeløp (basert på erfaringer fra forsøksfylkene) innenfor agronomutdanningen.

Dagens 3 årige tilbud i Østfold er populære, noe som også gjelder for den 2 årige deltids «voksenagronomen». Vi ser ingen grunn til at disse tilbudene skal nedprioriteres men heller utvikles. Det betyr ikke at behovet for et 2+2 lærlingeløp forsvinner. Trolig vil et slikt tilbud kunne føre til at det utdannes enda flere agronomer totalt sett. Videre vil det være et alternativ til det relativt «teoritunge» 3 årige løpet, gjennom mange flere timer med praktisk opplæring og mengdepraksis innenfor planteproduksjon, husdyr, maskinhold osv. En satsing på dette vil også kunne åpne muligheten for på sikt å kunne gi mesterbrev innenfor dette faget.

Et ordinært 2+2 lærlingeløp må ikke komme i stedet for 3 årig agronom eller voksenagronom. Skulle det vise seg at det politisk går i den retning må vi få det til ny behandling. Blant annet vil et slikt valg kunne ha svært negative konsekvenser for satsing på «skole» gårdsbrukene. Vi vil ikke akseptere at den praktiske husdyr og planteopplæringen på skolen i sin helhet skal erstattes av opplæring på gård hos aktive bønder.

4) Andre kommentarer, innspill eller hensyn som bør ivaretas av Bondelaget?

Styret i Østfold Bondelag vil basert på erfaringer fra andre lærlingeutdanninger understeke betydningen av at lærlingetiden må omfatte en rekke tilbud om kurs/opplæring som gir dokumentert opplæring, sertifiseringer osv det stilles krav til i dagens landbruk. Det kan omfatte alt fra plantevernbevis, sertifisering for varme arbeider, HMS, kompetansekurs husdyrhold, bruk av ulike motoriserte kjøretøy osv.