I jordbruksavtalen for 2012/13 er det satt av 100 mill. kroner til grøfting. Fagorganisasjonene, landbruksrådgivingen og landbruksforvaltningen i Østfold har i mange år jobbet for å få grøftetilskuddet tilbake. Derfor er det svært gledelig at det skjer nå.
Våte somre og vanskelige innhøstingsforhold de siste årene, har tydelig vist at grøftetilstanden er for dårlig og at det bør grøftes mer. Mye leiejord og vanskelig økonomi er de viktigste årsakene til at det er blitt grøftet lite de siste 25 årene. Et grøftetilskudd vil bedre lønnsomheten i grøfting og forhåpentligvis føre til økt grøfting. Økt grøfting er et av flere nødvendige tiltak for å øke matproduksjonen i samsvar med den nye landbruksmeldingen «Velkommen til bords».

God drenering bidrar også positivt til miljøet gjennom at det reduserer faren for erosjon og utvasking av næringsstoffer. Videre tyder forskning på at godt drenert jord slipper ut betydelig mindre lystgass enn vannmetta jord.

Midlene skal forvaltnes gjennom den kommunale SMIL-ordningen. Det kan gis inn til kr 1000 per dekar i tilskudd til grøfting som utføres i 2013. Det blir ikke mulighet for å gi tilskudd til grøfting som utføres i 2012. I fordelingen mellom fylkene skal korn-, grønnsaks- og potetarealer vektes dobbelt. Regler og retningslinjer for grøftetilskudd og hvordan potten skal fordeles mellom kommunene avgjøres i løpet av høsten.