Markedsbalanse, arealtilskudd for gras og ulvepolitikk

Fylkesleder Svend Arild Uvaag mente at resultatet av årets jordbruksoppgjør gir en brukbar inntektsmulighet for produksjoner i markedsbalanse. Derimot er ubalansen i svin, sau og fjørfeproduksjonen er krevende. I disse produksjonene er vi avhengig av markedsbalanse for økt inntektsutvikling. Det var derfor viktig at partene blei enig om å finne løsninger for å regulere markedene på svin og sau.

Uvaag fastslo videre at feilslått politikk også virker, og viste til at doblinga av konsesjonsgrensene i 2014 har vært med på å skape ubalansen for fjørfekjøtt. En annen sak er fjerning og reduksjon av arealtilskuddet på gras i sone 1 og 3. Dette er ikke helhetlig vurdert, og vil i ytterste konsekvens føre til økt erosjon og næringsavrenning fra jordbruksareal. Med denne endringen vil man bryte opp vår produksjonskultur, redusere en best mulig utnytting av ressursene, og svekke økonomien til de produsentene som er mest avhengig av forutsigbarhet, sa Uvaag.

Stortinget har bestemt at både beitedyr og rovdyr skal prioriteres innenfor ulvesonen, og rovviltforvaltninga skal bidra til å håndtere den todelte målsetninga på en god måte. - Skal vi beholde respekten for forvaltninga, må de bidra til å regulere ulvestammen i henhold til bestandsmål, og å ta ut ulv som har en unormal og nærgående oppførsel. Alternativt er at ulvesonen blir et ulvereservat, avslutta Uvaag.

 

Uttrykte skuffelse

Også nestleder Ole-Kristian Bergerud viet sitt innlegg til reduksjonen og fjerning av arealtilskuddet for gras i sone 1, som omfatter alle kommuner i Østfold unntatt Rømskog, som ligger i sone 3. 

Bergerud sa at Østfold består av mange store, åpne områder som egner seg svært godt til kornproduksjon, men at vi også har store områder med små skifter og dårlig arrondering. I tillegg har vi typiske beiteområder som består av raviner, bekkedaler og innmarksbeiter. For å holde dette kulturlandskapet i hevd, kreves det beitedyr av alle slag. Disse beitedyrene må også har fôr om vinteren. Grovfôr som må produseres i Østfold.

17-18 prosent av jordbruksarealet i Østfold blir brukt til grovfôrproduksjon. Dette er en andel av det produktive arealet som det bør være gras på, skal vi klare å opprettholde produksjonskultur, kulturlandskap, sikre god vannkvalitet og ikke minst ha et godt vekstskifte på kornarealene. Østfold Bondelag har sammen med flere andre fylkeslag arbeidet for å reversere arealtilskuddet for grovfôr i sonene 1 og 3. - Det var svært skuffende og overraskende at dette ikke ble nevnt i kravdokumentet til årets jordbruksforhandlinger. Østfold Bondelag vil på vegne av våre medlemmer, sterkt anmode om at en reversering av arealtilskuddet i sone 1 til tidligere nivå, blir en sak som Norges Bondelag jobber med frem mot jordbruksforhandlingene i 2019.