- Vi ber årsmøtet vedta at Norges Bondelag i forkant av neste års jordbruksforhandlinger skal kreve at budsjettnemda for jordbruket skal legge fram nye tall for kostnader og lønnsevne for jordbruket, understreket Ole-Kristian Bergerud når han presenterte saken for årsmøtet. - Disse tallene skal inkludere jord- og kvoteleie og spesifisere avkastning på egenkapitalen i tråd med avkastningskravet i annet næringsliv.

Teksten som fikk endelig flertall ble: 

«Årsmøtet i Norges Bondelag vil at styret skal arbeide aktivt inn mot utvalget slik at det blir utreda og foreslått endringer i grunnlagsmaterialet som synliggjør de økonomiske realitetene dei aktive bøndene i jordbruket står overfor, og gir et korrekt bilde av jordbrukets kostnader og inntektsutvikling. Leie av melkekvote og jordleie må inn som en del av kostnaden i totalkalkyla.

Årsmøtet vil at styret arbeider for et nytt tenelig resultatmål «Vederlag til arbeid», der det er gitt egen avkastning for egenkapitalen, i tillegg til resultatmålet vederlag til arbeid og egenkapital. Videre må det arbeides for at stortinget vedtar et inntektsmål der inntektsnivået i jordbruket skal sammenlignes med lønnsmottaker.

Årsmøtet i Norges Bondelag vil at det jobbes for at dette grunnlaget skal innarbeides i grunnlagsmaterialet til jordbruksforhandlingene i 2022.»