- Jeg syns det er trist at aktivister skal få sette dagsorden hva angår norsk dyrevelferd. Her må den norske bonden ta tak og rydde opp på egen gård og i egen næring. Hvis vi skal ha legitimitet i våre produksjoner, kan vi ikke ha produsenter som ikke steller dyra sine godt hver dag. Slike saker er svært ødeleggende for den enkelte bonde og for hele næringa. Tilliten fra forbrukerne blir svekket til alle våre produksjoner. For å unngå slike saker må Mattilsynet gjennomføre hyppigere og strengere kontroller, og vi må ha dyrevelferdsprogram som skaper kunnskap og holdningsendring.

 

Bruddet var uunngåelig

Bruddet i årets jordbruksforhandlinger kom svært brått. Det kom utradisjonelt tidlig i prosessen, noe som gav et slags sjokk i politiske kretser. Bruddet var uunngåelig.

Vi fikk flere dager med kraftfulle bruddaksjoner. Som fylkesleder i Østfold, må jeg si at jeg er imponert over trykket og engasjementet i eget fylke. Medlemmene maste om å få utføre flere aksjoner, og mange spurte etter mer bruddmateriell underveis.

Et slikt brudd, med påfølgende aksjoner, oppslag i media og fullt kok på sosiale medier skaper et samhold og tilhørighet som er svært viktig i vår organisasjon.

Nettopp dette samholdet er avgjørende i tiden fremover. Landbruket generelt, og Bondelaget spesielt, må holde sammen, støtte hverandre, og vise en felles front.

 

Bondens muligheter

Avslutningsvis vil jeg si noen ord om den enkelte bondes muligheter. Alle bønder har et ressursgrunnlag som vi skjøtter etter beste evner. Ressursene som en bonde rår over kan være:

  • Menneskelige evner
  • Jord
  • Skog
  • Bygninger
  • Dyr og planter
  • Osv.

Alle bønder vil bruke sine ressurser slik at de kan skape en trygg økonomi og en god og trivelig arbeidsplass. Det er viktig at ressursene blir brukt på en god måte, som gir avkastning og forutsigbarhet.

I Østfold er det mange produsenter som sliter med å skape en økonomi som sikrer ei levbar inntekt og avkastning på kapitalen som er brukt, spesielt i fjøs til drøvtyggere. Mange har drevet med stort volum og lave marginer. Når marginene er borte dannes det røde tall i regnskapet. Hva skal disse produsentene gjøre? Husk at de har bygget opp en produksjon som er tilpasset deres ressursgrunnlag, og som har vært markedsmessig ønskelig Bondelaget må heie fram alle bønder, og politikken må utformes etter den enkelte bondes ressursgrunnlag, enten det gjelder Ørsta, Ølen eller Ørje.