Økt matproduksjon på norske ressurser - det er slått fast i dem fremlagte landbruksmeldinga. Våre krav viser hva som må til for å oppfylle denne målsettingen, sier Gimming.

Vi krever økte inntektsmuligheter for bonden på om lag kr 33.000,- krober per årsverk mer enn for andre grupper i samfunnet. Dette må til for å tette noe av gapet, men det er fortsatt et stykke igjen. Kravet tar opp i seg essensen av landbruksmeldinga, og den faktiske situasjonen i næringa.

Gimming er glad for at det i årets krav er lagt en tydelig satsing på korn og kjøtt. Videre er det den aktive bonden som er prioritert. I landbrukets krav er også grøfting tatt inn, det er av avgjørende betydning av regjeringa møter oss på disse punktene.

Ni av ti nordmenn ønsker et landbruk av samme omfang som i dag, det er et kraftig signal til regjeringa. Vi som bønder er klare til å produsere mer mat, men da må regjeringa gjør ord om til handling, avslutter Gimming.

Landbrukets krav kan bety en økningen av prisene på norske råvarer på om lag 0,5%. Det vil bety at et brød vil kunne koste 13 øre mer, eller en økning i matvareprisene på rundt 3,- kr per dag for en familie på 4 personer. Denne økningen vil bidra til å å gi gode matopplever og levende bygder og rundt 100.000 arbeidsplasser.

Totalrammen omfatter målrettede tilskudd til ulike produksjoner og muligheten til å ta ut priser på produserte varer. Totalt er kravet på 2,2 mrd kroner.

I dag har faglagene i jordbruket; Norsk Bonde og Småbrukarlag og Norges Bondelag levert et felles krav til staten ved Landbruks og matdepartementet. Statens tilbud kommer 7. mai og de påfølgende forhandlingene skal være ferdige 16. mai.

Du kan lese mer om saken og hele landbrukets krav her

For ytterligere kommentarer, kontakt: Bjørn Gimming på mobil nr 412 75 230