Det var fylkesleder Ole-Kristian Bergerud som la fram saken på både representantskap og årsmøtet. Bakgrunnen for saken var at Østfold Bondelag fikk innspill på å innføre et eget støttemedlemsskap i Bondelaget på fylkesårsmøtet i mars. Videre at det nesten årlig fremmes forslag om å endre kontiongenten for enkelte grupper eller produksjoner. .

Dagens system stammer i hovedsak fra 1980-tallet, men har blitt revidert noen runder, og seinest på begynnelsen av 2000-tallet. Dagens system baserer seg på modellbrukene, slik at ett årsverk i en hvilken som helst produksjon skal ha samme kontingent. Mye har skjedd siden modellbrukenes blei tatt i bruk, og dagens system gir en uforholdsmessig skjev fordeling av utregning av kontingentens størrelse, noe som slår uheldig ut for arealkrevende produksjoner.

Østfold Bondelag er opptatt av at et nytt system, som har som for mål å få flere medlemmer, men ikke uten å gå på bekostning av Bondelagets økonomi. Østfold Bondelag fremmet derfor følgende forslag, som fikk årsmøtets tilslutning, og blei vedtatt:

Årsmøtet i Norges Bondelag ber styret starte en helthetlig gjennomgang av dagens kontingentsystem. En utredning må inneholde en vurdering av både dagens medlemskategorier og prinsippene for beregning av kontingent. Målet må være at en på en bedre måte enn i dagens modell hensyntar de endringene som skjer i landbruket. Balansegangen mellom målet om flest mulig medlemmer og de økonomiske konsekvensene av eventuelle endringer vil måtte være et bærende prinsipp for en slik utredning.