– Det var umulig å forutsi hvor sterk kostnadsveksten skulle bli i vår. Men nå stiger prisen på kunstgjødsel urovekkende sterkt. Det er også andre faktorer som har økt mer enn forventet i år. Vi mener det vil påvirke inntektsmulighetene til bøndene til neste år langt ut over det som ble forutsatt i jordbruksavtalen som Stortinget vedtok 16. juni. Norges Bondelag er derfor i gang med å forberede saken slik at vi kan ta den opp med regjeringen så snart som mulig, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård.

Vil kalle inn markedsaktørene

– Norges Bondelag hadde møte med FK Agri i slutten av mai og ble orientert om prisøkningene. Etter den tid er prisene fastsatt, og det må nå gjøres et grundig arbeid for å dokumentere hvordan det slår ut i landbruket. Norges Bondelag vil innkalle markedsaktørene til møte for å få oversikt over situasjonen framover. Det får alvorlige konsekvenser når gjødselaktørene plutselig øker prisene unormalt mye på kort tid. Vi kan ikke sitte rolig å se på inntektsmulighetene forverres så kraftig på et år uten å gjøre noe, sier Hjørnegård.

Norges Bondelag varslet Stortinget om kunstgjødselprisene så fort vi ble orientert om den alvorlige prisveksten. I brevet til næringskomiteen 29.05.2021 skrev vi:

I det siste er vi blitt kjent med at det kan ligge an til en unormal sterk prisvekst på gjødsel for innkjøp til neste års sesong. Internasjonale priser på Nitrogengjødsel har steget med 40 prosent i det siste. Da jordbruket utformet sitt krav, la vi inn en forutsetning om 1,8 % prisvekst på driftsmidler, tilsvarende SSBs prognose for KPI. Anslaget brukes også i rammeoppsettet som ligger i proposisjonen. Det er da ikke tatt høyde for spesiell høy prisvekst for gjødsel. Aktørene skal forhandle om priser for kommende sesong i løpet av juni.

I brevet understreket vi for øvrig at det også pågår en sterk prisøkning for andre varer som blir påvirket av internasjonale forhold. Vi henviste også til Hovedavtalens §2-4 og varslet at det på grunn av vesentlige forandringer i viktige forutsetninger kan bli nødvendig å be om tilleggsforhandlinger høsten 2021.