Viktige temaer på agendaen

Det var mange viktige temaer på agendaen da bondelagene i Viken møtte Viken KrF. På møtet deltok de tre fylkeslederne i Viken med Jens Thori Kogstad fra Akershus, Håkon Haug Laa fra Buskerud og Ole Kristian Bergerud fra Østfold, i tillegg møtte organisasjonssjefene. Fra KrF stilte Ida Lindtveit Røse, Thea Eiken, Einar Kiserud og Kjell Erland Grønbeck.

Velferdsordningene, inntektsmål og Brexit

-Gode velferdsordninger er avgjørende både for rekruttering og for å ivareta de som er i næringa, velferdsordningene er en av grunnpilarene i familiejordbruket, åpnet fylkesleder Thori Kogstad med i sin innledning.  Thori Kogstad påpekte at det vil være målrettet øke satsene til tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, sykdom og svangerskap.

-Stortingets inntektsmål fra 2017 om at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet skal reduseres må stå fast. Oppgjøret i 2019 ga en god start med litt tetting av gap, vi må fortsette å tette gap i årets oppgjør, fastslo Thori Kogstad

Det er vanskelig å ha et møte om landbruk og ikke komme innom Brexit i disse tider. – Vi veit at dere i KrF er våre venner på dette området og det er vi glad for, vi støtter dere sa fylkesleder Thori Kogstad. -Samtidig er vi svært bekymret for at forhandlingene skal gå utover landbruket og arbeidsplassene, la Thori Kogstad til

Nødvendig med løft på investeringer

- Livet i privatnæringsliv er som å gå opp ei rulletrapp feil veg. Stopper en opp går det fort nedover, forsett en å gå i samme hastighet står en stille i trappa. Så dersom en skal komme oppover må en springe. Jeg føler dette også beskriver mye hvordan det er å være bonde. Og skal vi komme oss framover må vi også investere, åpnet fylkesleder Haug Laa i sin innledning. Haug Laa informerte om at i Viken så ble IBU-midlene bruket opp allerede i januar, og at dette sier noe om behovet for økte investeringer. Haug Laa minnet også om at bruk av investeringsmidler i landbruket også gir gode ringvirkninger i resten av samfunnet.

-I tillegg til investeringer til lager- og tørkekapasitet på korn, investeringer i frukt og grønt og i husdyrproduksjon kreves det også betydelig investeringer i forbindelse med klimatiltak og innfrielse av landbrukets klimaplan. Vi trenger et skikkelig løft med kraftig økning av investeringsmidlene, slo Haug Laa fast

Miljø og klima

Regionale miljøtilskudd (RMP-midler) er viktig for å oppnå viktige målsettinger både med hensyn til miljøgoder, avrenning til vassdrag og kyst og utslipp til luft.

-Mye av RMP-potten går til å hindre avrenning, flere nye ordninger har kommet og kommer inn i ordningen, det søkes om flere tiltak enn vi har finansiering til, dette viser at RMP-ordningen er underfinansiert. Her må det en kraftig økning til, ramma må økes med minst 50%, påpekte fylkesleder Bergerud i sin innledning.  Bergerud  var også innom SMIL-ordningen (kommunale midler), som han påpekte også bør økes.

-Statsforvalteren i Oslo og Viken arbeider med nye miljøkrav som vil gjøre det vanskelig å drifte og større områder vil få strengeste krav, dette aktualiserer ytterligere behovet for å øke potten, fastslo Bergerud.

Nyttig meningsutveksling.

-Jeg er imponert over hvor framoverlente dere som bønder er og spesielt innenfor klima og landbrukets klimaplan, sa Ida Lindtveit Røse og stilte samtidig spørsmål med hensyn til status i grønt-næringa med hensyn til arbeidskraft.

Einar Kiserud kommenterte på velferdsordninger, Brexit og grastilskudd. Kjell Erland Grønbeck stilte spørsmål om investeringer og de kravene som stilles i dag. Grønbeck stilte også spørsmål om særavgiftene i småskalaproduksjon.

Thori Kogstad kommenterte spørsmålet om grønt og fastslo at arbeidskraftsituasjonen i grønt er svært alvorlig. Haug Laa kommenterte spørsmålet om investeringer, at det er bra at det stilles krav slik at vi kan forbedre oss. Haug Laa la også til at det er viktig at små og mellomstore bruk kan investere uten å øke produksjon. Bergerud påpekte at om landbruket skal være en del av løsningen på klima må vi også få verktøy for å gjøre jobben, dette kan skje gjennom å øke RMP-potten.

Både politikere og fylkesledere var enige om at det viktig med møter mellom politikere og næringa.

-Dette var veldig nyttig for oss, avsluttet Ida Lindtveit Røse.