I henhold til § 14 i Lover for Norges Bondelag innkalles det til årsmøte i Glemmen Bondelag.

Sakliste:

1. Åpning ved leder

2. Godkjenning av innkalling og sakliste

3. Valg av møteleder

4. Valg av referent og to til å skrive under protokollen

5. Årsmelding

6. Regnskap

7. Innkomne saker

8. Valg i henhold til lovene

  • a. leder (for 1 år)
  • b. to styremedlemmer (for 2 år)
  • c. tre varamedlemmer i nummerorden (for 1 år)
  • d. utsendinger til årsmøte i fylkesbondelaget (i tillegg til leder) m/varautsending
  • e. to revisorer
  • f. valgkomite

9. Aktuelle saker

Innkomne saker til pkt. 7 må være leder (Simen Veum, 464 05 619 eller simen@nordreveum.com) i hende innen tirsdag 11. oktober 2022

Det vil bli enkel servering!

Vel møtt!

Med vennlig hilsen Styret