– Vi ser tydelig at det er et enormt utbyggingspress i nærheten av byer og tettsteder, hvor ofte de aller beste matjordarealene ligger. Norge har svært lite matjord. Derfor har både vi i næringa og myndighetene i oppgave å ivareta den knappe matjorda vi har, sier Bjørn Gimming, leder av Norges Bondelag.

Også på aktive gårdsbruk bygges det ned en del dyrka jord. Dette gjøres blant annet for å sette opp nødvendige driftsbygninger for å produsere mat. I mange tilfeller er det vanskelig å unngå helt.Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag, inviterer til konferanse om jordvern i landbruket.

– Vi ser at det er nye husdyrbygg som utgjør den største delen av landbrukets egen nedbygging. Det handler om å utvikle gården for å ta vare på dyra sine, sikkerheten og samtidig produsere god og trygg mat. Samtidig har det lenge vært en villet politikk med utvidelse av produksjonene, med større krav til effektivitet og lønnsomhet, forklarer Gimming, som likevel er klar på at noe kan gjøres for å redusere omfanget av nedbygging.

Må den nye driftsbygningen, korntørka eller gjødselkummen legges på dyrka mark i tilknytning til tunet? Hvordan kan forvaltningen og rådgivningstjenesten i større grad bidra til gode løsninger? Hva har landbruksnæringa selv gjort og hva kan gjøres?

Norges Bondelag, Landbruks- og matdepartementet og Norsk Bonde- og Småbrukarlag arrangerer konferansen «Jordvern i landbruket» mandag 5. desember, på FNs dag for jordsmonn. Her får du gode tips til hvordan andre bønder har løst utfordringene og hvilke løsninger bygningsplanleggerne våre anbefaler. Sandra Borch, Tor Jacob Solberg og Bjørn Gimming vil også holde innlegg.

I tillegg vil flere dyktige og engasjerte foredragsholdere fra ulike ståsteder si noe om nedbyggingsomfanget, årsakene, hvordan en måler nedbyggingen og om hvordan forvaltningen behandler denne typen saker. Her blir det også mulighet for å stille spørsmål.

 

Tid: Mandag 5. desember fra kl. 10.00-16.00
Sted: Landbrukets Hus, Hollendergata 5, Oslo

Det er fullt for fysisk deltakelse, men delta gjerne digitalt via lenke som ettersendes via e-post.

 

Kontaktpersoner:

Toril Wikesland, Norges Bondelag: toril.wikesland@bondelaget.no

Anders Tronstad, Landbruks- og matdepartementet: anders.tronstad@lmd.dep.no

 

PROGRAM (med forbehold om endringer)

kl. 10:00

Velkommen
Pål Vidar Sollie, ekspedisjonssjef LMD

kl. 10:10

Innledning:
- Sandra Borch, landbruks- og matminister
- Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag
- Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

kl. 11:00

Jordvernets begrunnelser – landbrukets utfordringer

Arne Bardalen, spesialrådgiver NIBIO 

kl. 11:35

Landbrukets nedbygging i tall og på kart
Geir-Harald Strand (spesialrådgiver, NIBIO)

Anne Rørholt (seniorrådgiver, SSB)
Geir Inge Gundersen (prosjektleder, SSB)

kl. 12.15-13.15

LUNSJ

kl. 13.15

Landbrukets nedbygging i lovgivningen
Hanne Klægstad, avdelingsdirektør LMD

kl. 13.25

Oppdatering av nasjonal jordvernstrategi
Brynhild Resell, seniorrådgiver LMD

kl. 13.35

Innspill fra Jordvern Norge
Hans Huseby, 1. vararepresentant til styret

kl. 13.50

Statsforvalteren i Rogaland – hvordan gjør vi det?
Anfinn Rosnes, assisterende landbruksdirektør

kl. 14.20-14.35

PAUSE

kl. 14.35

Norsk Landbruksrådgivning – hvordan gjør vi det?
Bjarne Holm, direktør

kl. 14.55

Fjøssystemer – hvordan gjør vi det?
Kjetil Olsen, produktansvarlig

kl. 15.10

Noen konkrete eksempler:
- Korntørke, Knut Søyland, Tønsberg
- Melkeproduksjon, Eivind Myrdal, Bergen
- Grisehus, Robert Heum, Tønsberg

kl. 15.50-16.00

Oppsummering

Sigrid Hjørnegård, generalsekretær Norges Bondelag

 

Landbruks- og matminister Sandra Borch kommer på jordvernkonferanse, kommer du?