– I vår jordvernstrategi er vi tydelige på at landbrukets egen nedbygging av matjord også må reduseres. Det er svært positivt at statsråden vil ha dialog og lytte til våre innspill. Vi fikk en god og konstruktiv prat, forteller Audhild Slapgård fra Norges Bondelag som deltok på møtet.

Hun er jordvern-ansvarlig i styret og kunne blant annet fortelle at reduksjon av landbrukets egen nedbygging av matjord er et av punktene i Norges Bondelags vedtatte jordvernstrategi.

– Vi mener et tiltak er å gjøre en grundig arealanalyse når det legges byggings- og utviklingsplaner for gården. Dette kan bonden gjøre i samarbeid med profesjonelle rådgivere, slik at man får oversikt over de ulike alternativene. Bønder er fullt klar over at matjorda er deres eget driftsgrunnlag. Der det finnes gode alternativer velger også bonden andre alternativer først. Samtidig er det mange hensyn som skal ivaretas når gården skal utvides, blant annet HMS og dyrevelferd. 

– Det er også viktig å bruke mulighetene til å bygge tett opp til eksisterende bygg, eller om det er noen gamle driftsbygninger på gården som kan rives slik at det nye bygget kan oppføres på samme sted. Strukturendringene i landbruket utfordrer oss imidlertid veldig på plass, poengterer Slapgård.

– Å rive eksisterende bygg vil også fort medføre en ekstra utgift til bonden. Da bør det følge med virkemidler som kan avhjelpe den økonomiske konsekvensen for bonden, legger hun til.

Fortsetter dialogen fram mot ny jordvernstrategi

Norge har lite dyrka jord med knappe tre prosent. Samtidig bygges det ned store arealer med matjord i Norge hvert år som går til andre formål enn matproduksjon. Å verne om norske naturressurser og matjord er avgjørende for å sikre framtidig selvforsyning og evne til å produsere mat.

Norges Bondelag har tidligere etterlyst konkrete tiltak for å nå regjeringsplattformens jordvernmål, og Bondelaget har stilt seg til disposisjon til å bidra i arbeidet. 

På møtet ble det enighet om å fortsette dialogen videre utover høsten og vinteren for å finne gode framtidige løsninger.

Til våren skal regjeringen komme med en ny jordvernstrategi med et nytt skjerpet mål.