Landbruksdirektoratet har nylig fattet vedtak om konsesjon til et aksjeselskap i en Akershus-kommune. Kommunestyret har ved to anledninger gitt konsesjon. Vedtaket ble først omgjort av Fylkesmannen i Oslo og Viken, og nå har Direktoratet kommet til samme konklusjon.

Konsesjonsloven åpner for at et AS kan få konsesjon, men det skal stilles strenge vilkår med hensyn til bl.a. styresammensetning og aksjeeiere.

I denne aktuelle saken er gården på ca. 800 daa, hvorav 330 daa prima matjord. I sitt vedtak skriver Direktoratet at vilkåret for å gi konsesjon ikke er til stede. Gården er av en slik størrelse at det vil være fullt mulig å bosette seg og drive gården som privatperson. Omdanning til AS gir altså ingen driftsmessige fordeler, opp mot målsetningen om at landbrukseiendommer i størst mulig grad skal eies av fysiske personer som bebor og driver sin egen landbrukseiendom.

Du kan lese vedtaket fra Direktoratet her