Regionalt miljøtilskudd skal stimulere bøndene til å gjøre tiltak for å begrense forurensning og fremme kulturlandskapsverdier.

Oslofjorden er i ferd med å dø! Og fjorden har fått stort mediafokus i den senere tid. I de 32 kommunene rundt fjorden bor det 1,6 millioner mennesker. De fleste av disse vil jo selvfølgelig ha en rein, og frisk fjord slik den var for mer enn 50 år siden.

Frisk Oslofjord er prosjekt startet i 2018. Havforskningsinstituttet og en rekke samarbeidspartnere er med på laget.

De har satt opp en lang liste med tiltak som må gjøres for å bedre helsetilstanden i fjorden. Og her kommer landbruket som nr. 2 etter kloakk og avløpsvann.

Og her står det at landbruket må redusere arealavrenningen gjennom forskrift mot høstpløying og en gjennomgang av forskrift for å unngå overgjødsling.

Det er store arealer med korn og gras som blir berørt av dette. Det er viktig at ikke disse kravene blir så strenge at det går utover matproduksjonen. Det er også nedfelt i Hurdalsplattformen at selvforsyningen skal opp på 50%.

Vi i landbruket opplever stadig strengere miljøkrav. Mange av oss gjør allerede en god innsats, men vi kan alltid gjøre mer og bli bedre.

Det er også viktig at regelverket og søkandsprosesen ikke blir for komplisert. Blir søknaden for vanskelig kan det være bønder som ikke blir med på ordningene.

Det kommer også mye ny teknologi om dagen som blant annet kan hjelpe oss til å optimalisere bruken av innsatsfaktorer. Bedre maskiner, blomster/biotoper for bier og innsekter. Noen er i gang med Carbon Farming og her er det mye å lære. Lista er lang!

Det er veldig viktig at det her følges opp med økonomiske rammer –som er store nok.

Flertallet i det politiske miljøet og opinionen for øvrig ser ut til å få ett større fokus på klima og miljø. Og det kan se ut som det er lettere å få ut midler til slike ordninger som RMP. Denne ordningen kommer vel heller ikke i konflikt med WTO.

Etter året oppgjør ble denne rammen økt med 70 millioner. Så her kom staten med ett bedre tilbud enn vi krevde. Så det er jo noe vi kan huske til neste år.

Vi mener det er veldig viktig at denne rammen blir innrettet dynamisk, og at potten er stor nok. Erfaring de seinere åra er at tilslutningen til en del av miljøtiltakene er god, men mangel av penger gjør at satsene blir redusert. Dette kan virke demotiverende på bonden, og at oppslutningen om gode miljøtiltak fort kan avta.

En del av disse tiltakene krever også en del innvesteringer i nytt utstyr, så det er viktig at ordningene står seg over tid.