Landets økonomiske situasjon

Regjeringa legger opp til å bruke 2-3 år på å nå samme sysselsetting som januar 2020. Samtidig skriver de at det er viktig å holde arbeidsledigheten nede, og at verdien av arbeidskraft synker etter 6-12 mnd ledighet.

- Jeg mener denne ambisjonen er alt for lav, sier leder i Akershus Bondelag Jens Thori Kogstad, og fortsetter: - Vi bør bruke vesentlig mer penger for å få folk tilbake i jobb raskere. 

Investeringer i landbruket = sysselsetting og aktivitet

Som eksempel har Akershus et stort investeringsbehov til korntørker, lager og ikke minst nybygg og oppgradering av fjøs for å bedre dyrevelferd og bedre arbeidsforhold for bonden. Løsdriftskravet fra 2034 nærmer seg raskt, og det er avgjørende at de små og middelsstore bruka, 15-30 kyr, ser at økonomien er slik at de vil satse videre. Ellers får vi ikke brukt hele landet til matproduksjon i framtida. 

Investeringsmidlene for 2020 blei for Viken brukt opp i sommer, og stor pågang gjør at en bare får finansiert 15-20 prosent av byggekostnaden. Akershus Bondelag ser at om en skal få økonomi i nybygg til fjøs til 15-30 kyr, må tilskuddsandelen anslagsvis være opp mot 40 prosent.

Det samme gjelder for korntørker og lager, og lagerbygg til grøntproduksjon: en større tilskuddsandel vil gi ringvirkninger og god totaløkonomi.

 

Klimasatsing på landbruket er fraværende

Vi er glad for klimaavtalen vi fikk til med staten, men den mangler finansiering. Landbrukets Klimaplan konkretiserer ulike tiltak for å redusere utslipp og øke karbonbindingen i jorda, men landbruket etterlyser virkemidler og ordninger som kan utløse investeringsviljen - både hos utviklere av ny teknologi og hos bonden. Regjeringa følger heller ikke på dette punktet opp behovet i statsbudsjettet, og innenfor klima-området etterlyser vi bl.a.:

  • En klimafondsordning der bonden kan sette av midler fra eget overskudd i et fond, og når midlene blir brukt til utvalgte klimatiltak utløser det en skattefordel.
  • Et eget jordbruksprogram under ENOVA med en tydelig rolle for å stimulere til økt konkurransekraft for ny, grønn landbruksteknologi. (ENOVA SF skal bidra til teknologiutvikling som gir reduserte klimagassutslipp. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet).