Akershus fylke er et av landets største kornfylker og produserer ca 20 % av landets matkorn. Politikken som er ført siden 1950 tallet, med innretting på at korn- og planteproduksjon skal foregå i de områdene som er klimatisk best egnet for dette har ført til at det er svært lite husdyr i Akershus. Ensrettet dyrking av korn og andre ettårige vekster er i all hovedsak grunnen til at man i Akershus har vesentlig større utfordringer enn mange andre fylker når det gjelder problematikk knyttet til erosjon og avrenning av næringsstoffer til vann og vassdrag.

Landbruksmeldinga (St. meld 9 2011/2012) Landbruks og matpolitikken – velkommen til bords har som målsetning å øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten. Dette betyr at matproduksjonen skal økes med 1 % i året eller 20 % de neste tjue årene, dette gjelder også for korn. Konsekvensene ved innføring av miljøtiltak som redusert jordarbeiding ses ofte som mindre avling og redusert produksjon. Det er med andre ord kryssende målsetninger mellom matproduksjon og rent vann. For å opprettholde produksjons- og avlingsmengde er det er svært viktig med forutsigbare rammer og langsiktig planlegging i jordbruket.

Akershus Bondelag mener det er riktig at landbruksnæringen skal være miljøbevisst og ta miljøutfordringer på alvor. Bærekraftig landbruk er et overordnet mål i norsk landbrukspolitikk, dette betyr at næringa må ta sin del av ansvaret for å redusere forurensning og klimagassutslipp, og for å ivareta det biologiske mangfoldet. Samtidig er det å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet. Dermed er det nødvendig på best mulig måte å kombinere målene om et miljøvennlig men samtidig effektivt og lønnsomt landbruk.

 Vi mener at tiltak i langt større grad må settes inn der de har størst effekt, og ikke i områder hvor avrenning og erosjon er et lite problem. Akershus Bondelag mener alt areal i erosjonsrisikoklasse 1, med unntak av kantsoner mot vassdrag, grasdekte vannveier og flomutsatte arealer bør tas ut av RMP program og miljøkrav. Med et mål om at det skal produseres mer mat bør det ikke være slik at man skal bli kompensert for å drive dårlig i områder som har potensial for å produsere langt mer med lite forurensing ved riktig drift.       

 Akershus Bondelag mener det bør legges til rette for et system hvor det utarbeides en forpliktende miljøplan for det enkelte bruk. En plan bør utarbeides med et perspektiv på minimum 5 år, hvor man setter fokus på miljøvennlig men samtidig agronomisk god drift. I en slik plan kan man kartlegge de momenter og gjøre tiltak på de arealer hvor behovet og effekten er størst.

 De siste 3 årene har rammen for RMP midler i Oslo og Akershus ikke endret seg. Samtidig har man mål om at det skal bli stadig større oppslutning om ordningene og forslaget til nytt RMP program legger opp til at mer areal skal inn under juridiske forpliktelser. For å få støtte i landbruksnæringen og for at de som er aktive i næringen skal føle at miljøtiltakene er hensiktsmessige og overkommelige er det viktig at ordningene er målrettede, godt begrunnet, enkle å administrere for søker

kontaktperson: Nestleder Akershus Bondelag, Sigurd Enger 959 26 727