Fredag fremmet regjeringa nytt forslag om endring av konsesjonsloven etter en omfattende høringsprosess høsten 2016. Forslaget kan få betydelige konsekvenser for landbruket i Oslo og Akershus. Det innebærer bl.a. å øke arealgrensene for konsesjonsplikt, lovbestemt boplikt og odel fra dagens 25 til 35 dekar dyrka mark. Dette berører 481 landbrukseiendommer og et areal på 14200 dekar i Akershus (kilde SSB 2015).
Arealer i Akershus er utsatt for stort press i forhold til utbygging. Det er åpenbart at utbyggere og andre vil få tilgang til flere eiendommer hvor formålet på sikt vil være utbygging og ikke landbruksdrift. Forslaget øker risikoen for at dette betydelige arealet ikke blir benyttet til matproduksjon.

Se også: Ideologisk omkamp