Bondeorganisasjonene og regjeringa har i dag signert en intensjonsavtale om reduksjon av klimagasser og økt opptak av karbon i jordbruket. Partene forplikter seg til å redusere jordbrukets samla klimagassutslipp med 5 millioner tonn CO2-ekv. fra 2021-2030.

- Jeg er veldig fornøyd med at vi har fått til en avtale som ser hele bildet og som gir oss et utgangspunkt for å jobbe videre med både utslippskutt og økt opptak av karbon sier Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag.

Utslippsforpliktelsen mot 2030 utgjør mer enn jordbrukssektorens samlede årlige klimagassutslipp, som ifølge SSB var 4,5 mill. tonn CO2-ekv. i 2018. Bondeorganisasjonene mener målet er ambisiøst, men nødvendig. Samtidig understreker de at avtalen legger til grunn Stortingets mål om økt selvforsyning og landbruk over hele landet.

Bondeorganisasjonene mener klimaavtalen gir økt tyngde til flere igangsatte klimasatsinger i jordbruket, som økt produksjon av biogass, avlsarbeid, klimavennlig fôring og satsing på et fossilfritt landbruk.

I avtalen heter det at både regjeringa og næringa skal bidra til å oppfylle utslippsforpliktelsen. Avtalepartene er enige om å jobbe for at flest mulig tiltak for utslippskutt og økt av karbonopptak i jordbruket skal bokføres og dermed bidra til å oppfylle sektorens klimaforpliktelse. Dette var et viktig forhandlingstema, siden dagens utslippsregnskap kun fanger opp et fåtall av klimaløsningene i jordbruket.

- Landbruket er opptatte av klimaendringene, og vi opplever nå at man ser på jordbruket som en del av løsningen på klima og det er viktig. Det blir utfordrende for bonden, men vi skal gjøre jobben sammen, fortsetter Enger.

Partene er enige om at aktuelle virkemidler for å følge opp avtalen skal vurderes i forbindelse med de ordinære prosessene for statsbudsjettet og for jordbruksforhandlingene.

I avtalen vises det også til Stortingets flertallsmerknad om at klimagassutslipp fra biologiske prosesser ikke skal avgiftsbelegges.

- Vi må være åpne for ny forskning på området, det er fortsatt en del som er uklart, men vi har fått noe å jobbe med, avslutter Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag.