Statens tilbud i jordbruksoppgjøret vil ikke bidra til noe løft for norsk matproduksjon, mener leder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger.

- Dette ser ut som et krevende utgangspunkt for forhandlinger. Det er et tilbud uten visjoner, og som ikke svarer på oppdraget fra Stortinget om et mangfoldig landbruk over hele landet, og å produsere mer mat fra norsk jord, sier Sigurd Enger.
 

Sakker ytterligere akterut

Gjennom statens tilbud viser regjeringen ingen vilje til å redusere inntektsavstanden mellom jordbruket som helhet og andre grupper i samfunnet.
- Bøndene blir tilbudt lavere inntektsvekst enn andre grupper.  Vi ligger i utgangspunktet langt etter andre, og vil med dette sakke ytterligere akterut, sier Enger. 

I tillegg øker inntektsforskjellene innad i landbruket.  Trenden de siste to årene er at mens de største gårdsbrukene har opplevd en god inntektsutvikling, henger mindre og mellomstore bruk etter. Regjeringa tar med dette et steg i retning av at mindre og mellomstore gårdsbruk ikke skal være en del av framtidens landbruk i Norge. Dette strider mot det som for Bondelaget er en viktig verdi, og som ble vektlagt i kravet fra jordbruksorganisasjonene, påpeker Sigurd Enger.

Ikke godt nok for kornproduksjonen
Sigurd Enger ser at kornproduksjon relativt sett kommer bedre ut i tilbudet enn enkelte andre produksjoner. Imidlertid er ikke tilbudet godt nok til å bidra til den økningen han anser nødvendig.
- Grasprodusenter i fylket får kutt i inntektene, og i enkelte deler av fylket er dette kraftige kutt. Dette er ikke en måte å styrke landbruket i vårt område på, og dette er heller ikke god medisin for å holde all dyrka mark i drift i Akershus, avslutter Enger.