Også valget for de øvrige styremedlemmene var helt udramatisk:

Birte Usland fra Vest-Agder, John-Erik Skjellnes Johansen fra Nordland og Arne Elias Østerås fra Hedmark og representant for Felleskjøpet, er gjenvalgt som ordinære styremedlemmer i Norges Bondelag. Merethe Sund fra Nordland ble valgt som nytt ordinært styremedlem og representant for Nortura for ett år.

Bodhild Fjelltveit fra Hordaland er gjenvalgt som 1. varamedlem og Erling Aas-Eng fra Hedmark som 2. varamedlem. Audun Skjervøy, leder av Valldal Bondelag i Møre og Romsdal er valgt som nytt 3. varamedlem.

Ordfører og valgnemnd

Arne Magnus Aasen fra Møre og Romsdal er gjenvalgt som ordfører og Martha Mjølnerød fra Østfold er valgt som ny varaordfører.

Sonja Herikstad Skårland er valgt som ny leder av valgnemnda for 2019.

 

Styret i Norges Bondelag:

Lars Petter Bartnes, leder (gjenvalgt)

Bjørn Gimming, 1. nestleder (gjenvalgt)

Frøydis Haugen, 2. nestleder (gjenvalgt)

Einar Frogner, styremedlem (ikke på valg)

Birte Usland, styremedlem (gjenvalgt)

Arnstein Røyneberg, styremedlem (ikke på valg)

John-Erik Skjellnes, styremedlem (gjenvalgt)

Nils Asle Dolmseth, TINEs styrerepresentant (ikke på valg)

Merethe Sund, Norturas styrerepresentant (ny)

Arne Elias Østerås, Felleskjøpets styrerepresentant (gjenvalgt)

Bodhild Fjelltveit, 1. varamedlem (gjenvalgt)

2. og 3. vara møter ved frafall

Erling Aas-Eng, 2. varamedlem (gjenvalgt)

Audun Skjervøy, 3. varamedlem (ny)

 

Smakebiter fra en god generaldebatt

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet. Akershus Bondelag løftet også inn den høyst aktuelle tørkesituasjonen, og den noe kronglete ordningen med erstatning for klimabetinget avlingssvikt.

Dyrevelferd i fokus

Dyrevelferd engasjerte utsendingene, og Årsmøtet vedtok en resolusjon med en null-visjon for dyrevernssaker. I sin oppsummering tok også Lars Petter Bartnes opp dyrevelferd: - Jeg er glad for at dere er så opptatt av dyrevelferd. Det handler om tilliten til landbruket, om samfunnskontrakten vi bønder har, men det handler mest om dyra. Vi bønder er nødt til å starte der, vi må rydde opp, sa Lars Petter Bartnes i sin oppsummering.

Grovfôrtilskudd engasjerer

 Etter jordbruksavtalen i fjor ble det ikke gitt tilskudd til grovfôr i tilskuddssone 1 og det ble redusert i sone 3. Og i jordbruksavtalen i år ble det opprettet en ny tilskuddssone, 5 B, for å gjøre tilskuddene mer treffsikre. Disse sonegrensene engasjerte i generaldebatten, og er en høyst aktuell problemstilling også i Akershus. Nesodden i sone 1 og Hurdal/Feiring i samme sone som Romerikssletta er eksempler på krevende lokale plasseringer.

Saker fremmet av Akershus Bondelag

Akershusbenken hadde to hovedinnlegg: Ann-Kristin Knudsen tok opp erstatningsordningen for klimabetinget avlingssvikt (=tørken), og tok til orde for at regelverket kan forenkles og bli tydeligere. Helge Olaf Aas tok opp dyrevelferd og oppfordret Bondelaget til å ta grundig diskusjon også internt om saken, og ikke la media styre utviklingen i saken.

Videre hadde Akershusbenken mange innlegg i replikkordskiftene, der vi bl.a. tok opp:

  • soner for AK-tilskudd
  • ny gjødselvareforskrift
  • rovdyr- og villsvinplager
  • velferdsordningene og behov for hjelp til søknader
  • Jordvern