Totalt i regionen sendes det årlig ca 290.000 sau og lam på beiteI et felles brev til Klima- og Miljødepartementet (KLD) og Rovviltnemnda i region 6 viser fylkeslederne Borgny Kjølstad Grande i Nord-Trøndelag Bondelag, Kari Åker i Sør-Trøndelag Bondelag og Oddvar Mikkelsen i Møre og Romsdal Bondelag til at det har vært en grundig og omfattende prosess med gjennomgang og revisjon av forvaltningsplanen som ble godkjent 22. mars, noe som har vært med på å bidra til at planen nå er godt forankret hos de ulike aktørene.

Fylkesbondelagslederne mener det derfor er svært beklagelig at KLD med sitt brev 26. april kommer med meninger som er grunnleggende og vesentlige for forvaltningsplanen sin struktur og oppbygging etter at planen er vedtatt.

- Vi oppfatter det som om det her prøves på omkamp uten juridisk forankring og uten at det foreligger politisk forankring i et flertall. Det skaper frustrasjon i rovviltnemnda, det skaper usikkerhet hos de ulike aktørene, samt at det bidrar til å skape uklarhet om nemnda sin funksjon og myndighet, skriver Borgny Grande, Kari Åker og Oddvar Mikkelsen i brevet.

Her er hele brevet som er sendt Klima- og Miljødepartementet (KLD):

Klima- og miljødepartementet sitt krav om endringer i revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 6

Vi viser til rovviltnemnda sin godkjenning av revidert forvaltningsplan av 22.3. 2018, brev fra KLD av 26.4.2018 og vedtak i sak 20/18 i rovviltnemnda sitt møte 24.5.2018.

Totalt i regionen sendes det årlig ca 290 000 sau og lam på beite. Vi representerer hovedtyngden av beitebrukere i området, og vil tillate oss å komme med noen kommentarer spesielt knyttet til brevet fra KLD av 26.4.

Med godkjenningen av revidert forvaltningsplan av 22.3. i år er vi nå inne i fjerde generasjon forvaltningsplan for regionen. Sett i lys av at det er rovviltnemnda i region 6 som totalt sett forvalter størst antall rovvilt og størst antall ulike arter, samtidig som beitebruken i regionen er svært omfattende, mener vi at nemnda over tid har arbeidet på en god og balansert måte som har skapt tillit og forståelse hos de fleste aktører.

Vi reagerer derfor på den saksbehandlings-/forvaltningspraksisen som utøves gjennom at KLD kommer med meninger som er grunnleggende og vesentlige for forvaltningsplanen sin struktur og oppbygging etter at planen er vedtatt. Vi oppfatter det som om det her prøves på omkamp uten juridisk forankring og uten at det foreligger politisk forankring i et flertall.

Det har vært en omfattende prosess med gjennomgang og revisjon av forvaltningsplanen som ble godkjent 22.3. Planprosessen har vært svært grundig, noe som har vært med på å bidra til at planen nå er godt forankret hos de ulike aktørene. Vi mener det derfor er svært beklagelig at KLD kommer med sitt brev av 26.4. Det skaper frustrasjon i rovviltnemnda, det skaper usikkerhet hos de ulike aktørene, samt at det bidrar til å skape uklarhet om nemnda sin funksjon og myndighet.

Det må også påpekes at den reviderte forvaltningsplanen er langt mer konfliktdempende enn den forrige. Når KLD nå kommer med en slik henvendelse til nemnda, etter at planen er godkjent, er vi redd for at dette vil bli et solid bidrag til igjen å øke konfliktnivået.

Vi er også uforstående til henvendelsen fra KLD ut fra at rovviltnemnda i region 6, med to unntak, har greid å holde seg over bestandsmålet for gaupe og jerv sammenhengende i 10 år. Vi mener at det da er ubetenksomt av KLD å prøve å endre på en plan som er godt forankret.

Det er også behov for å sette noen av KLD sine meninger inn i andre perspektiv. Dette gjelder bl.a. soneforvaltning, der vi mener at nemnda har gjort et bra arbeid, men der KLD sine synspunkter mangler helhetsperspektiv og konsistens.

Vi ønsker å støtte vedtaket i rovviltnemnda sitt møte 24.5., der det blir presisert at nemnda gjerne deltar i møte med KLD for å forklare hva som ligger til grunn for vedtatt forvaltningsplan slik den er i dag, men ikke for å «forhandle» om endringer i forvaltningsplanen.

Til slutt vil vi gjerne minne om den todelte målsettingen for rovviltforvaltningen og at denne skal være førende for arbeidet.

Med vennlig hilsen

Borgny Kjølstad Grande, Leder Nord – Trøndelag Bondelag,

Kari Åker, Leder Sør – Trøndelag Bondelag

Oddvar Mikkelsen, Leder Møre og Romsdal Bondelag