- Som Bondelag legger vi til grunn en høy selvforsyningsgrad av norsk mat. Denne skal øke i takt med befolkningsutviklingen, og beiteressursene må gis en langt større verdi i forvaltningsregimet. I et grasland som Norge er det vesentlig at vi produserer mat på de tilgjengelige ressursene vi har. Kun 3 % av landet vårt er dyrka mark, og uten beitebruk i utmark reduserer vi selvforsyningsgraden vår.

Beitedyr trenger økt prioritering

Styrene i Nord-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag og Møre og Romsdal Bonedlag er enige: beitedyr i norsk natur er en viktig ressurs for matproduksjon. Beitebruk må derfor prioriteres sterkere i utmarksforvaltningen for å holde tritt med mål om økt norsk matproduksjon på norske ressurser.

Innspill til forvaltningsplan for rovvilt

Under høringsmøte om revidert forvaltningsplan for rovvilt i Region 6 fremmet de midtnorske Bondelagene et samlet innspill vedrørende prioritering av beitebruk i regionen, om rovvilt, bestander og forvaltning.

Essensen i framlegget er at Bondelagene ønsker økt fokus på den såkalte "andre" siden av målsettinga for rovviltforvaltningen - altså den hvor beitenæringa sine interesser skal ivaretas. Etter rovviltforliket har nemlig rovviltforvaltningen et todelt ansvar, men kun myndighet knyttet til rovvilt, og ikke til annen utnyttelse eller bruk av utmarka. Bondelagene påpeker at beitenæringene må sidestilles med rovviltforvaltningen.

Tiltak for å sikre balansert hensyn

I tillegg til økt verdifokus og prioritering av beitebruk, ber Bondelagene også om tiltak for å sikre balansert hensyn til rovvilt og beitenæring.Særlig for Nord-Trøndelag, som historisk har vært preget av bred beitebruk over hele fylket, ser man nå resultatene av at rovvilt har hatt forrang i forvaltningsområder langs svenskegrensa. Grunnet langvarig tømming av beiteområder langs svenskegrensa ber derfor Bondelagene om at rovdyr som ikke er innenfor sitt forvaltningsområde blir tatt ut, uavhengig av om bestandsmål er nådd. Det betyr dermed at bjørn som observeres utenfor sitt forvaltningsområde skal tas ut på effektiv måte før beitesesongen starter.

Bondelagene krever også en fordeling av jerveynglingene som bedre ivaretar overlevelsen av beitenæringa i Nord-Trøndelag (og etter hvert nordlige deler av Trøndelag når fylkene slås sammen). 

Høringsinnspillet fra Bondelagene i Region 6 kan leses i sin helhet her.