Her er brevet som er sendt til Klima- og miljødepartementet, undertegnet av rovviltansvarlig i Møre og Romsdal Bondelag, Odd Bjarne Bjørdal, rovviltansvarlig i Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym og fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag, Borgny Grande.

En mer samordnet og helhetlig jerveforvaltning

Vi viser til at Rovdata fastslår at gjennomsnittlig bestandsstatus for jerv over flere år har ligget vesentlig over bestandsmålet.

Det er et overordnet mål å sikre at den reelle bestanden er mest mulig i samsvar med bestandsmålet. Dette har også Regjeringen tatt tak i i forbindelse med den nye regjeringsplattformen, der det blant annet blir fastslått at Regjeringen vil:

  • Sikre en tydelig geografisk differensiering mellom rovvilt og beitedyr.
  • Styrke og bedre samspillet med de lokale fellingslagene for å sikre en god lokal forankring av jakta.
  • Vurdere å åpne for nye og mer effektive jaktmetoder for uttak.

Noe av bakteppet for dette er at det i noen grad har vært forsøkt å gjøre grep som kan bidra til å komme nærme bestandsmålet. Dette gjelder bl.a. prøveordningen med prosjekter for mer effektiv lisensfelling av jerv. (Kunstig lys på åte, kameraovervåkning, elektronisk overvåkning av fangstbås.) Det kan imidlertid ikke konkluderes at nevnte virkemidler har ført til økt felling av jerv i prosjektene. Miljødirektoratet anbefaler å gjøre nevnte virkemidler permanente. Stortinget har nå bedt Regjeringen om å sende et forslag om adgang til bruk av nevnte virkemidler på høring.

Ut fra at det dermed fortsatt må forventes stort avvik mellom bestandsstatus og bestandsmål for jerv, er det derfor fortsatt behov for

  • å se på nye virkemidler
  • å arbeide for en bedre samordning, effektivisering og utnytting av eksisterende virkemidler.

Når det gjelder det sistnevnte tar vi utgangspunkt i at følgende forhold er gjeldende i en del områder:

  • Det utføres et betydelig arbeid med tilsyn, forebyggende arbeid og dokumentasjon.
  • Stort tap av beitedyr over tid, gjerne dokumentert til rovvilt.
  • Tillatelser til skadefelling gir ofte negativt resultat.
  • Ordinær lisensjakt/åtejakt/bruk av bås gir kun unntaksvis resultat.

I tilfeller der hverken tillatelser til skadefelling eller lisensjakt gir resultater og det for øvrig legges ned et omfattende arbeid med tilsyn, dokumentasjon, osv, mener vi at det i langt større grad enn i dag bør ligge automatikk i oppfølging gjennom konkrete tiltak for uttak.

Vi mener derfor at når situasjonen er som beskrevet over, skal felling/uttak kunne utføres av SNO eller fellingslag allerede fra nyttår og at Miljødirektoratet må kunne gi SNO ordre om uttak også før 15.2. En relativt stor andel av totalt uttak blir allerede gjort av SNO. Dessuten kan dette føre til både tidligere og færre hiuttak.

Dette krever en bedre dialog mellom de relevante aktørene. Vi ber derfor om en klargjøring av hva som skal til og at det lages retningslinjer eller rutinemessig gjøres vurderinger slik at det i større grad går automatikk i felling/uttak når forhold og forutsetninger er som beskrevet.

Med vennlig hilsen

Borgny Grande, fylkesleder Nord-Trøndelag Bondelag

Frank Røym, rovviltansvarlig Sør - Trøndelag Bondelag

Odd Bjarne Bjørdal, rovviltansvarlig Møre og Romsdal Bondelag