Fylkesstyret gjennomgår og oppdaterer planen hvert år på første styremøte etter fylkesårsmøtet om våren. Her finner du beredskapsplanen slik den ble vedtatt på fylkesstyrets møte i mars 2023: 

Beredskapsplan Møre og Romsdal Bondelag
 

Beredskapsplanen omfatter håndtering av alvorlige hendelser i landbruket der Bondelaget involveres. Planen gjelder for ansatte og tillitsvalgte i fylkeslaget. Lokallagene skal gjøres kjent med planen og årlige oppdateringer, og hva som er lokallagenes rolle ved kriser.

Planen inneholder viktige telefonnummer og oversikt over ledelse ved kriseorganisering i Møre og Romsdal Bondelag.

Det pekes på i planen at alle ansatte og tillitsvalgte i Møre og Romsdal Bondelag har et individuelt ansvar for å melde fra om saker som kan utvikle seg til en krise. Dette kan være saker internt i organisasjonen, saker som angår våre medlemmer eller saker som har så stor berøringsgrad med Bondelagets aktiviteter eller politiske område, at vi kan bli involvert. Dette kan være saker av informasjonsmessig, organisatorisk eller faglig karakter.