Det var på styremøtet i desember 2020 styret vedtok planen, som vil være under kontinuerlig oppdatering. Fylkesstyret gjennomgår og oppdaterer planen hvert år på første styremøte etter fylkesårsmøtet om våren.  

Hele planen i PDF kan du lese her

Beredskapsplanen omfatter håndtering av alvorlige hendelser i landbruket der Bondelaget involveres. Planen gjelder for ansatte og tillitsvalgte i fylkeslaget. Lokallagene skal gjøres kjent med planen og årlige oppdateringer, og hva som er lokallagenes rolle ved kriser.

Planen inneholder viktige telefonnummer og oversikt over ledelse ved kriseorganisering i Møre og Romsdal Bondelag.

Det pekes på i planen at alle ansatte og tillitsvalgte i Møre og Romsdal Bondelag har et individuelt ansvar for å melde fra om saker som kan utvikle seg til en krise. Dette kan være saker internt i organisasjonen, saker som angår våre medlemmer eller saker som har så stor berøringsgrad med Bondelagets aktiviteter eller politiske område, at vi kan bli involvert. Dette kan være saker av informasjonsmessig, organisatorisk eller faglig karakter.

Beredskapsplanen er inndelt i følgende kapitler:

 • Generell del
 • Brann
 • Ulykker
 • Dyretragedier
 • Smittsomme dyresykdommer
 • Naturkatastrofer
 • Rovdyrangrep
 • Åpen gård, arrangement
 • Atomulykker og andre internationale kriser
 • Psykisk helse
 • Smittsomme plantesjukdommer

Følgende er omtalt i generell del om Bondelaget sin rolle ved kriser:

 • Ansatte og tillitsvalgte har et individuelt ansvar for å melde fra om saker som kan utvikle seg til en krise
 • Sakene skal meldes til organisasjonssjef og fylkesleder eller deres stedfortreder
 • Fylkesleder og organisasjonssjef avgjør raskt om saken kan defineres som krise
 • Avklar hvem som «eier» krisen
 • Loggføring på skjema, org. sjef har ansvar for loggføring, sensitiv informasjon skal skjermes. Ta bilde. Evaluer hendelsen
 • Vær tilgjengelig på telefon og tilgjengelig for å hjelpe
 • Kontakt, og om nødvendig, hjelp «eieren» av krisen
 • Hjelp og ta vare på personer som er ramma
 • Vurdere om noen skal dra til plassen
 • Avklar mediekontakt, avklar budskap til media
 • Holde organisasjoner og lokallagsledere oppdatert, ha informasjonsmøte, vurdere ut ifra hendelse informasjon til tillitsvalgte og ansatte