Arbeidsplanen bygger på Næringspolitisk plan for Norges Bondelag, og på styret i Norges Bondelag sine prioriteringer av saker i arbeidsåret, samt tidligere arbeid med langsiktige planer for Møre og Romsdal Bondelag.


Arbeidsplan for Møre og Romsdal Bondelag mars 2024 - mars 2025


Næringspolitikk – Møre og Romsdal Bondelag skal jobbe for å styrke bondens økonomi!
2024 blir nok et viktig år for norsk landbruk med viktige politiske saker på agendaen. I år forventer vi å få på plass et nytt og omforent tallgrunnlag og en tidfestet opptrappingsplan. Hvis ikke økonomien i næringen raskt blir vesentlig styrket, risikerer vi fortsatt stor avskalling. Vi skal jobbe for et realt inntektsløft for bonden.


Vi vil også jobbe for at mer utmark og alt jordbruksareal i Møre og Romsdal skal nyttes til matproduksjon med mål om økt norsk selvforsyning! På årsmøtet i juni skal ny næringspolitisk program vedtas. Møre og Romsdal Bondelag skal jobbe for å få satt trykk på viktige saker for vårt fylke i programmet.


Møre og Romsdal Bondelag skal jobbe for økt inntekt for bonden i årets forhandlinger. Det skal vi gjøre gjennom


• Å bidra til styrket økonomi og økt forståelse for at lokal matproduksjon og gras- og beitebasert kjøttproduksjon er bærekraftig og bra for klima
• God kontakt med politikere på alle nivå, og stadig minne politikere fra regjeringspartiene om hva som står om landbruk i Hurdalsplattformen
• Vi skal utnytte alle kontaktpunkt med politikere, til å fortelle at økt inntekt til bonden er en nøkkel til bosetting, arbeidsplasser og verdiskaping i fylket
• Være pådriver og inspirator for styret i Norges Bondelag 
• Være et talerør for lokallagene i fylket
• Få frem budskap i lokalmiljøet og i ulike medier om hvor viktig landbruket i fylket er for beredskap, selvforsyning, bosetting, verdiskaping og arbeidsplasser

Andre næringspolitiske saker Møre og Romsdal Bondelag skal jobbe for

• gode velferdsordninger i landbruket
• gode vilkår for grøntnæringen med mål om økt grøntproduksjon i fylket
• øke kornproduksjonen i fylket på areal der det ligger til rette for det
• en rovdyrforvaltning som gir god utnyttelse av beiteressursene i fylket
• god hjorteforvaltning slik at bøndene får minst mulig avlingstap
• jordvern og driveplikt
• at klimakalkulatoren tas i bruk av bøndene i fylket
• god bondevelferd
• god dyrevelferd
• at nytt næringspolitisk program har mål og prioriteringer som styrker landbruket i Møre og Romsdal. Programmet skal vedtas av årsmøtet i Norges Bondelag i juni 2024.

Kommunikasjon - Møre og Romsdal Bondelag skal jobbe for

• Å bygge forståelse for betydningen av landbruket i fylket gjennom å være synlig i nærmiljøet, i sosiale media og på arrangementer
• Støtte opp om vårkampanjen og annen utadrettet aktivitet fra Norges Bondelag
• Digitale og fysiske arenaer der tillitsvalgte i Møre og Romsdal Bondelag kan møtes, diskutere og utveksle erfaringer

Sterkere organisasjon - Møre og Romsdal Bondelag skal jobbe med

• Kompetansebygging på lokal- og fylkesnivå
• Bistå lokallagene med digitale verktøy og tilrettelegging for aktiviteter ved behov
• Verving. Vi trenger flere medlemmer!

Hverdags-Bondelaget leverer - Møre og Romsdal Bondelag skal bidra til

▪ Aktivitet i lokallagene
▪ Opplevd verdi av medlemskap
▪ Å spre kunnskap om medlemsfordeler