Program for dagen

Velkommen v/Elisabeth Sæther (NB) og Knut Skinnes (NBN). Hvordan bondelaget vil satse på biokull som et klimatiltak.

Biokull i husdyrhold

Alice Budai, NIBIO Tilgjengelig forskning på området, hvilke effekter kan vi forvente oss? Dyrevelferd, økt vekst, økt gjødselverdi. Eksisterende forskning i Norge.

Einar Stuve -Biokullforsøk Innlandet Praktisk prosjekt i Innlandet; Strand Unikorn, Tine, Nortura, Oplandkse bioenergi. Biokull som tilsetning hos fjørfe, svin, og storfe. Hypotese og omfang.

Pyrolyse - anvendelse av restsråstoff fra landbruksdrift - grønnsaker, kornavrens, skog

Bjørge Madsen, Skjærgården gartneri: Pyrolyse og biokull i grøntsektoren. Hvorfor er biokull viktig for å lage et godt kretsløp ut av ressursene på gården.

Helge Haugen – Pyrolyseovn for en gjennomsnittsgård. Er det mulig å lage en funksjonell og økonomisk forsvarlig ovn for mindre gårdsbruk?

Einar Stuve/ Knut Skinnes – Industriell produksjon Hvordan vil industrielle anlegg se ut, hvordan kan vi kjøpe ulike biokullprodukter, hvordan vil distribusjon til gården være?

Biokull som gjødsel og jordforbedring

CerboFertil / NIBIO (TBA) underretter om deres arbeid, og hvilke faktagrunnlag vi nå har for å si noe om hvordan biokull kan bidra til:

- Vannhusholdningsevne
- Stabilitet som klimatiltak
- Å holde på næringsstoffer (kationbyttekapasitet)
- Økt mikroliv
- Redusere utslipp fra gjødsel, lagre og spredning
- Porøsitet i jord

Diskusjon med innlederne: Kan vi ved hjelp av dette, nå dokumentere økt lønnsomhet av biokull? Og står lønnsomheten til kostnaden?

Praktisk info

Seminaret er gratis. Frist for påmelding er 2. desember. Se adresse til sted her.

Meld deg på her: https://www.biokull.info/arrangementer