Siden årets jordbruksforhandlinger endte i brudd, er proposisjonen som behandles i Stortinget lik regjeringas tilbud til bøndene. Næringskomiteens innstilling er klar, og behandles onsdag 16. juni. 

– Norges Bondelag er skuffet over at årets jordbruksavtale ikke gir bøndene det kraftige inntektsløftet som er nødvendig for å sikre rekruttering og landbruket over hele landet, sier leder i Norges Bondelag Bjørn Gimming.

Jordbruket leverte et krav i årets jordbruksforhandlinger som ville gi bøndene et inntektsløft, bedre velferdsordninger, støtte til små og mellomstore bruk og en investeringspakke for å få med flere bønder i overgangen fra bås- til løsdriftsfjøs.

Bondelagsleder Bjørn Gimming.– Innstillingen er for så vidt som ventet når det er regjeringas tilbud som går til Stortinget, og regjeringa henter støtte fra FrP, sier Gimming, og slår fast at det virker ikke som om Stortingsflertallet ser alvoret i situasjonen i landbruket.

En samlet Næringskomité støtter at det settes ned et utvalg for å gå gjennom grunnlagsmaterialet, og at arbeidet må starte så raskt som mulig. – Det er bra. Vi spilte også inn dette i jordbrukets krav, og senest i et vedtak fra bondelagsårsmøtet forrige uke. Nå kan det være mulig å legge et nytt tallgrunnlag til grunn for forhandlingene allerede neste vår, sier Gimming.

Opposisjonen vil ha investeringspakke

Det er mange merknader i innstillingen, og skillet mellom opposisjon og partiene i regjering er tydelig. Et mindretall bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet ønsker en pakke for investeringer i overgangen til løsdrift, utenfor rammen av jordbruksoppgjøret, og tilpasset bruk med under 30 kyr. Det ble også foreslått i jordbruket krav. SV ønsker en investeringspakke, men presiserer ikke om det er innenfor eller utenfor rammen for jordbruksoppgjøret.

– Dette er et viktig og riktig signal til jordbruket. Det betyr at det vil bli lettere å få med melkeprodusenter også i distriktene i denne overgangen, sier Gimming. 

I tråd med statens tilbud i forhandlingene, er det i proposisjonen lagt inn at målpris for svinekjøtt fjernes. Det skal heretter reguleres gjennom en volummodell, som det allerede er gjort med storfekjøtt. Flertallet i næringskomiteen ønsker at Landbruks- og matdepartementet skal hente råd for mengde på reguleringslageret hos Omsetningsrådet.

– I høringsrunden var vi tydelige på at volumet som er foreslått av regjeringen er for lavt, og at det er Omsetningsrådet som bør sette dette. Nå er det viktig at Landbruksministeren lytter til Omsetningsrådets anbefaling, understreker Gimming.

Melding om dyrevelferd

Forrige uke varslet landbruks- og matminister Bollestad en stortingsmelding om dyrevelferd. Dette støttes av flertallet. SV og Ap foreslår en tiltaksplan og økte midler til Mattilsynet. – Vi i Bondelaget ønsker en stortingsmelding om dyrevelferd velkommen. Det kan være konstruktivt med en gjennomgang av regelverket. Vi ønsker også et sterkt og kompetent Mattilsyn, og ser gjerne at de får økte bevilgninger, sier Bjørn Gimming.