I løpet av høsten har vi fått mange henvendelser fra frustrerte regnskapsførere som har fått store forsinkelsesgebyrer på for seint innleverte regnskap til Regnskapsregisteret. Årsoppgjøret for 2022 har for mange vært krevende med omlegging til nye skattemeldinger. Noen tolket utsatt frist for innsending av skattemeldinger til også å gjelde innsending av årsregnskap, men det gjorde det ikke.

De som har søkt om ettergivelse av forsinkelsesgebyrene har stort sett fått avslag. Det har vært jobbet lenge med å få Regnskapsregisteret til å endre standpunkt, og nå på nyåret skriver Regnskapsregisteret i brev til Regnskap Norge at de vil ettergi forsinkelsesgebyr der årsaken i søknad eller klage er oppgitt å være utsatt frist hos Skatteetaten. Dette betinger imidlertid at Regnskapsregisteret har mottatt komplett årsregnskap i løpet av august 2023.

Søknader som allerede er under behandling, vil få ettergitt forsinkelsesgebyr. Det er noe uklart hvordan allerede behandlede søknader skal behandles for de som har fått avslag. Regnskapsregisteret skal vurdere hvordan disse søknadene skal behandles.

 

Regnskapsregisteret har på brreg.no opplyst om generelle regler for ettergivelse og info om søknad. Her opplyses det bl.a. om årsaker som kan føre til ettergivelse og ikke:

Årsaker som kan føre til ettergivelse eller fritak

Eksempler på slike årsaker er

 • akutt eller alvorlig sykdom

 • datahavari

 • beslag av regnskapsmateriale

 • brann

 • tyveri

 • covid-19 (gjelder kun for regnskapsåret 2019 og 2020)

 

Årsaker som ikke fører til ettergivelse eller fritak

Eksempler på slike årsaker er

 • uvitenhet om lover og regler som gjelder

 • alder

 • sykdom hos bare en av flere solidaransvarlige

 • når styrevervet er en formalitet

 • ikke mottatt påminnelse om innsending av årsregnskap

 • liten eller ingen drift i virksomheten

 • at virksomheten er under avvikling

 • at virksomheten har et veldedig formål, drives på dugnad eller ikke driver næring

 • misforståelser og andre interne forhold mellom dere og regnskapsfører eller revisor

 • dårlig økonomi i virksomheten

 • at forsinkelsesgebyret er urimelig stort

 • arbeidspress