Karantenekompensasjonsordningen har til hensikt å kompensere foretakene for merkostnader de har hatt ved karanteneopphold for tilreisende arbeidere. Det er kostnader som knytter seg til gjennomføringen av innreisekarantenen som går utover kostnader en normalt ville hatt som følge av bruk av utenlandske arbeidere som støttes. Det ytes en sats på kr. 1 000 pr. døgn den tilreisende arbeideren har vært i innreisekarantene går det frem av Nærings- og fiskeridepartementets pressemelding om støtteordningen. Støtten begrenses oppad til foretakets merkostnader knyttet til karanteneoppholdet. Eksempler på hva som støttes av kompensasjonsordningen er leie av hotellrom eller egen innlosjering, matservering i karanteneperioden, testing og smitteverntiltak etter covid-19-forskriften. Opphold på karantenehotell dekkes ikke.

 

Kompensasjon ytes til kostnader i perioden november 2020 – april 2021 fordelt på tre tilskuddsperioder på to og to måneder. Søknadsfristen er 30. september 2021. Søknaden leveres elektronisk og er basert på automatisk saksbehandling. Saksbehandlingen skal derfor foregå raskt for de fleste. Informasjon om ordningen og søknad er tilgjengelig på Brønnøysundregistrenes portal innreisekarantene.brreg.no. Før søknaden kan sendes inn, må den være attestert og godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor. Kontrollhandlingene er beskrevet i forskrift om karantenekompensasjonsordningen § 5-5 og i egen veiledning fra Brønnøysundregistrene. Karantenekompensasjonsforskriften stiller strenge krav til dokumentasjon som må være på plass. Det skal foreligge en oppstilling av pådratte merkostnader som dokumenterer kostnadene det søkes kompensasjon for. Oppstillingen skal henvise til aktuell dokumentasjon for kostnadene, samt at karantenevilkårene for arbeideren er oppfylt. De to første tilskuddsperiodene skal oppstilling med dokumentasjon av hvilke fasiliteter arbeideren har benyttet for å gjennomføre innreisekarantenen foreligge. Her skal beskrives lokalets egnethet for gjennomføring av karantenen som tilfredsstiller vilkårene for innreisekarantene. For den siste perioden, mars og april 2021, gjelder nye bestemmelser jf. covid-19-forskriften kapittel 2A der lokalet for gjennomføring av innreisekarantenen skal godkjennes av Arbeidstilsynet.