Regler og instruks for valgnemnda i Norges Bondelag

  • Tips en venn om denne siden

I.    Valg av valgnemnda

Hvert årsmøte skal ha ei valgnemnd på 8 medlemmer.

1. Norges Bondelags årsmøte velger leder og 7 medlemmer, alle med personlige varamedlemmer, for neste årsmøtes valgnemnd. Lederen velges for 1 år, medlemmene velges for 2 år.

2. Fylkesbondelagene innenfor den enkelte region nominerer 1 medlem med varamedlem. Fordelingen mellom fylkeslagene skjer etter følgende regionfordeling:

1 representant fra Nord-Norge Finnmark, Nordland, Troms
1 representant fra Midt-Norge Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal
1 representant fra Vestlandet Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland
1 representant fra Agder/ Telemark Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark
1 representant fra Oslofjord-området Vestfold, Akerhus, Østfold
1 representant fra Indre Østlandet Buskerud, Oppland, Hedmark

Blant disse velges en nestleder.
Fylkeslagenes medlemmer velges for to år. Tre av disse går ut etter 1. år ved loddtrekning.

3. Samvirkeorganisasjonene nominerer sammen ett medlem med varamedlem til å representere samvirkeorganisasjonene samlet. Dette medlemmet velges for to år.

4. Hensyn som skal legges til grunn ved valg av leder i valgnemnda i Norges Bondelag:
• En mest mulig uavhengig rolle i organisasjonen
• Medlemmer av representantskapet bør ikke velges
• God kjennskap til organisasjonens og styrets arbeid


II.   Valgnemndas oppgaver

Valgnemnda skal legge fram innstilling for årsmøtet til:
1. Leder, funksjonstid 1 år
2. 1. og 2. nestleder, funksjonstid 1 år
3. 3, h.h.v.4 medlemmer til styret, funksjonstid 2 år
4. 3 varamedlemmer til styret i nummerorden, funksjonstid 1 år
5. Ordfører og varaordfører, samt varamedlemmer - funksjonstid 1 år
6. Revisor
7. Valg av leder og nestleder for neste års valgnemnd
8. Andre valg årsmøtet skal foreta
9. Fast godtgjøring til Norges Bondelags leder, nestledere, styremedlemmer, ordfører, og daggodtgjøring for møter i Norges Bondelag
10. Fast godtgjøring til lederne i fylkeslagene
11. Reise- og kostgodtgjøring

III.  Valgnemndas arbeidsmåte

1. Lederen har ansvaret for innkalling
2. Valgnemndas innstilling skal normalt foreligge ved utsending av ordinære årsmøtedokumenter. Under ekstraordinære forhold kan valgnemnda fremme innstilling under årsmøtet.
3. Valgnemnda skal ved siden av personlige kvalifikasjoner og egenskaper ta hensyn til kjønnsfordeling, distriktsrepresentasjon, ulike produksjoner og bruksstørrelser. Det skal tas hensyn til landbrukssamvirkets interesser. (Jfr. Norges Bondelags lover §9, i, pkt 5.)
4. Kandidater som valgnemnda foreslår skal være forespurt av valgnemnda.
5. Samvirkeorganisasjonene skal til valgnemndas forhandlinger foreslå flere enn én kandidat til styret i Norges Bondelag. Likeverdig kjønnsmessig representasjon skal vektlegges. (Jfr. Norges Bondelags lover §9, i, pkt 5.)
6. Valgnemnda fastsetter frist for forslag på kandidater til sitt arbeid.
7. Norges Bondelags sekretariat skal stå til disposisjon for valgnemnda  i den utstrekning valgnemnda ønsker det.
8. Alle valgnemndas medlemmer har møte- og talerett i årsmøtet i Norges Bondelag under behandling av de sakene valgnemnda innstiller til.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
06
Februar

AU-møte

Tirsdag
07
Februar

Styremøte

Tirsdag
28
Februar

Fylkesårsmøte Finnmark Bondelag

Lakselv

Våre samarbeidspartnere