I et brev til Landbruks- og matminister Sandra Borch peker de to faglagene på at de er fornøyde med at strømstøtteordningen er forlenget ut mars 2023, men at høye strømpriser gir utfordringer. For de foretakene som har et forbruk over 20.000 kwh/mnd er konsekvensene av dagens strømpriser enorme. Flere bønder vurderer det som ulønnsomt å høste avlingen.

- Dette er svært uheldig i et matsikkerhets- og bærekraftperspektiv, sier Bjørn Gimming som er leder av Norges Bondelag.

Fire ganger så høyt

Statistikk fra Landbruksdirektoratet viser at det i perioden desember 2021 til mars 2022 var mellom 214-327 av 13.400 landbruksforetak som hadde et månedlig forbruk på mer enn 20.000 kwh. Når denne ordningen kom på plass i januar var strømprisen mellom 1 og 1,50 kr/kwh.

- I dag opplever vi priser som er minst fire ganger så høye. Spesielt er dette utfordrende for grøntprodusenter som produserer på friland, og som er helt avhengig av å tørke, kjøle og lagre varene på egne lagre. Et stort flertall av disse produsentene har et strømforbruk som er 3 – 4 ganger så høyt som dagens tak på 20.000 kwh, forteller Gimming.

Han legger til at noen større husdyrproduksjoner også opplever situasjonen som krevende og vil få store kostnadsøkninger utover vinteren når strømforbruket øker.

Svekker økonomien hos enkeltbonden

Dagens strømstøtteordning omfatter ikke produsenteide lagre og pakkerier. Mange bønder har gått sammen om effektive kjølelagre. Dette er en ønsket utvikling og også noe det gis støtte til over jordbruksavtalen.

- Den prisøkningen disse fellesanleggene nå opplever svekker direkte lønnsomheten hos enkeltbonden, sier Gimming.

Den nye forskriften endret i praksis utbetaling av strømstøtte. Frem til april er støtten utbetalt månedlig. I ny forskrift er dette omgjort til kvartalsvis.

- Dette vil gi store likviditetsutfordringer for bønder og veksthusprodusenter med høyt strømforbruk. Vi ber Landbruksdirektoratet om at praksis endres så raskt som mulig, sier Gimming.

Tre konkrete forslag

Med bakgrunn i dagens situasjon ber Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag regjeringen om å vurdere følgende konkrete forslag:

  1. Det innføres en sikkerhetsventil i dagens strømstøtteordning, der det åpnes for at alle som har et månedlig strømforbruk som overstiger 20.000 kwh kan søke særskilt om å få dekket inntil 100 prosent av forbruket. Støtten gis etter samme beregningsmetode som i gjeldende forskrift. Behovet dokumenteres og begrunnes i søknaden.
  2. Ordningen utvides til også å gjelde produsenteide lager og pakkerier, som på samme måte kan søke om å få dekket inntil 100 prosent av forbruket.
  3. Utbetalingstidspunktet endres tilbake fra kvartalsvis til månedlige utbetalinger.