Statsbudsjettet er et godt grunnlag for økt matproduksjon

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen Stoltenbergs siste statsbudsjett for landbruket viderefører intensjonen fra jordbruksoppgjøret om matproduksjonen i takt med befolkningsveksten.

- Forslaget til statsbudsjett for 2014 bygger opp under målet om å øke norsk matproduksjon på norske ressurser, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag.

Jordbruksavtalen, som ble fremforhandlet mellom denne regjeringen og bøndene i mai, ligger til grunn for det meste som omhandler landbruk i dette budsjettet.

- Det var en bra avtale og den sikret matprodusentene en sterkere inntektsvekst enn andre grupper.  Den gav også tro på at denne regjeringen mente alvor med målet om økt matproduksjon på norske ressurser, noe vi har forventinger til at den nye regjeringen vil videreføre, sier Bjørke.

Gledelig satsing på kornlager

Norges Bondelag er også fornøyd med forslaget om et beredskapslager for matkorn, men et slikt lager bør være på 12 måneder dersom det skal sikre forsyningen til befolkningen.

- Om alle land hadde matkornlagre, som de burde, ville det balansert prisene i verdensmarkedet og gitt spekulanter færre muligheter. Det ville økt matsikkerheten i verden.  De siste års værutfordringer for kornbøndene har vist hvor sårbare vi er, også i Norge. Klimaendringene vil ikke gjøre dette mindre aktuelt i årene fremover, sier Bjørke.

Positive skattelettelser

Norges Bondelag er positiv til Stoltenberg-regjeringens vekstpakke for næringslivet som også personlig næringsdrivende får nyte godt av.

- Det er positivt at regjeringen reduserer trygdeavgiften for bønder, og innfører en startavskriving ved kjøp av maskiner og utstyr. Dette er tiltak som vil bedre investeringsevnen i landbruket, sier Bjørke.

Regjeringen fortsetter å øke bunnfradraget i formuesskatteordningen, og det er bra. Bondelaget ønsker primært å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, men dette er et godt steg i riktig retning.

Ingen reduksjon av matmomsen

Norges Bondelag har argumentert for at matmomsen bør reduseres, noe som ikke er foreslått i budsjettframlegget. Bondelaget har over lengre tid også arbeidet for en fondsordning som vil lette investeringer og bidra til bedre utstyr og infrastruktur.  

- Vi hadde forventet en investeringspakke i statsbudsjettet for 2014. Det er en forventning vi nå retter til en ny regjering, sier Bjørke.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere