Statsbudsjettet er et godt grunnlag for økt matproduksjon

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen Stoltenbergs siste statsbudsjett for landbruket viderefører intensjonen fra jordbruksoppgjøret om matproduksjonen i takt med befolkningsveksten.

- Forslaget til statsbudsjett for 2014 bygger opp under målet om å øke norsk matproduksjon på norske ressurser, sier Nils T. Bjørke, leder i Norges Bondelag.

Jordbruksavtalen, som ble fremforhandlet mellom denne regjeringen og bøndene i mai, ligger til grunn for det meste som omhandler landbruk i dette budsjettet.

- Det var en bra avtale og den sikret matprodusentene en sterkere inntektsvekst enn andre grupper.  Den gav også tro på at denne regjeringen mente alvor med målet om økt matproduksjon på norske ressurser, noe vi har forventinger til at den nye regjeringen vil videreføre, sier Bjørke.

Gledelig satsing på kornlager

Norges Bondelag er også fornøyd med forslaget om et beredskapslager for matkorn, men et slikt lager bør være på 12 måneder dersom det skal sikre forsyningen til befolkningen.

- Om alle land hadde matkornlagre, som de burde, ville det balansert prisene i verdensmarkedet og gitt spekulanter færre muligheter. Det ville økt matsikkerheten i verden.  De siste års værutfordringer for kornbøndene har vist hvor sårbare vi er, også i Norge. Klimaendringene vil ikke gjøre dette mindre aktuelt i årene fremover, sier Bjørke.

Positive skattelettelser

Norges Bondelag er positiv til Stoltenberg-regjeringens vekstpakke for næringslivet som også personlig næringsdrivende får nyte godt av.

- Det er positivt at regjeringen reduserer trygdeavgiften for bønder, og innfører en startavskriving ved kjøp av maskiner og utstyr. Dette er tiltak som vil bedre investeringsevnen i landbruket, sier Bjørke.

Regjeringen fortsetter å øke bunnfradraget i formuesskatteordningen, og det er bra. Bondelaget ønsker primært å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, men dette er et godt steg i riktig retning.

Ingen reduksjon av matmomsen

Norges Bondelag har argumentert for at matmomsen bør reduseres, noe som ikke er foreslått i budsjettframlegget. Bondelaget har over lengre tid også arbeidet for en fondsordning som vil lette investeringer og bidra til bedre utstyr og infrastruktur.  

- Vi hadde forventet en investeringspakke i statsbudsjettet for 2014. Det er en forventning vi nå retter til en ny regjering, sier Bjørke.

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere