Matproduksjonen er viktig for landets totalberedskap. Skal vi styrke sjølforsyningsgraden, må vi øke kornproduksjonen, spesielt hveteproduksjonen. Hovedutfordringen for matkorn er å produsere mer mathvete av riktig kvalitet. For økt norskandel i kraftfôret er det avgjørende å få økt produksjon av proteinvekster og fôrhvete, mens det blir viktig å følge med på produksjonen av bygg for å unngå overproduksjon på sikt.

For at mest mulig av markedsrommet for korn blir dekket av norsk vare må kornproduksjonen øke gjennom økte avlinger og/eller økt kornareal. En høyere mathveteproduksjon er nødvendig for å nå målet om 90 prosent norskandel i melet, og kraftfôrproduksjonen har behov for mer fôrhvete.

Norges Bondelag har gjennom innspill i forkant av jordbruksoppgjøret fått klare meldinger om at det er en stor risiko å satse på å produsere mathvete. En del kornbønder med jord egnet til mathvete, velger å produsere fôrkorn fordi det er mer lønnsomt og mindre risiko.

Blant annet leverte Akershus Bondelag inn følgende innspill:

« Kornbøndene er klare for å bidra til målet om økt norskandel av matkorn og høyere norskandel i kraftfôret, som er foreslått av regjeringen og Norges Bondelag. Det må i større grad lønne seg å produsere matkorn, da dette krever mer innsatsmidler i form av gjødsel, plantevern, arbeidsinnsats og i mange tilfeller tørking av kornet.»

Nytt tiltak

I årets krav, fremmet av Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sammen, foreslås det flere tiltak som skal gjøre det mer attraktivt å satse på mathvete og proteinvekster der det ligger til rette for det. Helt nytt er at vi kreves en egne vekstgrupper med høyere arealtilskudd for hvete, proteinvekster, erter og åkerbønner. Vi krever også at:

  • Målprisen på mathvete økes mer enn målpris på fôrkorn (20 øre vs 10 øre pr kg)
  • Målprisen på oljefrø økes til 7,58 kr pr kg
  • Matkorntilskuddet økes med 17 øre per kg, fra 23 øre per kg til 40 øre per kg for å ivareta konkurransekrafta overfor importerte ferdigvarer.
  • Det etableres egen vekstgruppe for oljevekster, erter og åkerbønner (protein- og belgvekster) i arealtilskuddene. Denne vekstgruppen må få høyere arealtilskudd enn korn i alle soner (et tillegg på kr 200 pr daa).
  • Der etablere en egen vekstgruppe for hvete i arealtilskuddet, og innføre høyere arealtilskudd for hvete enn andre kornarter (et tillegg på kr 100 pr daa).
  • Arealtilskuddet for korn i sone 2-5 for å ivareta kornproduksjonen i distriktene
  • Tilskuddet til frakt av korn økes med 11 mill kroner

Med dette kravet har et samla jordbruk foreslått tiltak som kan bidra til å øke produksjonen av hvete til mat og av proteinråvare til kraftfôr. Dette vil kunne bidra til å nå målet om økt selvforsyning. Statens tilbud er ventet 6. mai og da får vi svaret på hvordan staten vil prioritere økt kornproduksjon.