Småfeholdet er også viktig for bosetting over hele landet. Sauenæringen er en hovedaktør i utnyttelsen av de rike beiteressursene vi har i landet. Referansebrukene viser at sau ligger lavt i inntekt.

I år krever vi derfor fortsatt styrking av økonomien i saueholdet. I år, som i fjor, vil vi vektlegge en økning i beitetilskuddene:

 • Økning i utmarksbeitetilskuddet med 150 kroner per dyr.
 • Økning i det generelle beitetilskuddet med 40 kroner per dyr.
 • Øke kravet til beitetid i utmarksbeite fra 5 til 8 uker.

Økning av grunntilskuddet

Grunntilskuddet for kjøtt av sau og lam har stått uendret på 3,81 kroner per kilo i mer enn 20 år. Vi mener at et styrket grunntilskudd vil stimulere til god agronomi og slakt bedre tilpasset markedets behov. Derfor krever vi nå:

 • Et økt grunntilskudd for sau- og lammekjøtt samt geitekjøtt med 2,00 kroner per kilo.

Vi krever i tillegg for sau og lam:

 • Husdyrtilskuddet økes med 250 kroner per sau i intervallet 1-75 dyr og 150 kroner per dyr i intervallet 76-150 dyr.
 • Tilskudd til lammeslakt økes med 15 kroner per slakt
 • Organisert beitebruk økes med 9 millioner kroner
 • Satser og tak for tilskudd til avløsning ferie og fritid økes med 6 prosent
 • Satsene for distriktstilskudd kjøtt øker med 1 krone per kilo i sone 5
 • Arealtilskudd for grovfôr økes fra 20 til 40 kroner per dekar, mest i de høyeste sonene
 • Tilskuddene til veterinære reiser øker betydelig.

Tilskudd til ull

Ull er på full fart tilbake i tekstilindustrien. Motebransjen i Norge viser en økende interesse for norsk ull av god kvalitet. Ullfabrikkene i Norge signaliserer i dag at det ikke er nok ull av denne typen å oppdrive. Vi krever derfor:

 • Å få gjeninnført klasse H2 som tilskuddsberettiget ull med en sats på 25 kroner per kilo
 • En generell økning i tilskuddet til ull og skinn med 5 kroner per kilo

I tillegg krever vi bedring i velferdsordningene i årets krav, noe som gagner alle bønder. Blant annet krever vi:

 • Fjerne samordning for tilskudd ved sykdom og fødsel
 • Øke maksimal dagsats for avløsning med 150 kroner
 • Øke tilskuddstak og satser for avløsning ved ferie og fritid med 6 prosent
 • Øke tilskudd per årsverk til landbruksvikar med 20.000 kroner
 • 1 million kroner til å dekke kostnader ved avløsning i akutte situasjoner
 • Tidsavgrensning ved egen sykdom justert fra 12 til 14 måneder
 • Ved svangerskap og fødsel må det bli mulig for far å få tilskudd ved samtidig permisjon.