Snikinnføring av vern uten erstatning

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget mener et forslag til forskrift og faggrunnlag for fire plantearter og en moseart til i ordningen prioriterte arter i realiteten innebærer snikinnføring av vern uten erstatning til grunneierne.

Miljødirektoratet foreslår å gi artene svartkurle, jærtistel, skredmjelt, trøndertorvmose og dvergålegras spesiell beskyttelse som prioriterte arter etter naturmangfoldloven.

-Det er vanskelig å se forskjell på restriksjonene for de økologiske funksjonsområdene og restriksjoner som vanligvis gjelder for et verneområde, bemerker Norges Bondelaget i sitt hørinsgbrev til forslaget.

Ingen erstatning for prioriterte arter

Prioroterte arter og utvalgte naturtyper i naturmangfoldloven er tenkt som en mellomløsning mellom områdevern og generelle prinsipper for bærerkaftig bruk. Det gis derfor ikke erstatning for prioriterte arter og utvalgte naturtyper, slik det gjøres for områdevern. - Dette må bety at geografisk omfang må være begrenset og at restriksjonsnivået i praksis ikke kan være det samme som for områdevern, mener Bondelaget.

Etter naturmangfoldlovens intensjoner

Bondelaget understreker at et er avgjørende at virkemidler som prioriterte arer og utvalgte naturtyper blir praktisert i tråd med naturmangfoldlovens intensjoner, og at "vernet" får lokal aksept og oppslutning fra bønder og grunneiere uten store konflikter. - For å lykkes er det avgjørende at denne type virkemiddel i praksis ikke kan oppleves som et strengt og omfattende vernregime, og at de tydelig skiller seg fra områdevern som for eksempel landskapsvernområde eller naurvernreservat, heter det.

 

  • Norges Bondelag går MOT at jærtistel og skredmjelt tas inn i ordningen "prioriterte arter". Begge artene er allerede fredet, og Bondelaget mener miljømyndighetene i stedet bør bevare artene gjennom frivillige avtaler om skjøtsel og bruk med grunneierne.
  • Norges Bondelag mener forslaget om å ta trøndertovrmose inn i ordningen prioriterte arter med hele artens leveområde som økologisk funksjonsområde er snikinnføring av vern uten erstatning til grunneier og går MOT hele forslaget.
  • Norges Bondelag går MOT at svartkurle tas inn i ordningen "prioriterte arter". Orkideen er allerede fredet, og Bondelaget mener miljømyndighetene i stedet bør bevare arten gjennom frivillige avtaler om skjøtsel og bruk med grunneierne og utnytte de mulighetene som ligger i at slåttemark er en utvalgt naturtype.

Bondelagets høringsbrev

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arild Bustnes, Finn Erlend Ødegård

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere