Snikinnføring av vern uten erstatning

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bondelaget mener et forslag til forskrift og faggrunnlag for fire plantearter og en moseart til i ordningen prioriterte arter i realiteten innebærer snikinnføring av vern uten erstatning til grunneierne.

Miljødirektoratet foreslår å gi artene svartkurle, jærtistel, skredmjelt, trøndertorvmose og dvergålegras spesiell beskyttelse som prioriterte arter etter naturmangfoldloven.

-Det er vanskelig å se forskjell på restriksjonene for de økologiske funksjonsområdene og restriksjoner som vanligvis gjelder for et verneområde, bemerker Norges Bondelaget i sitt hørinsgbrev til forslaget.

Ingen erstatning for prioriterte arter

Prioroterte arter og utvalgte naturtyper i naturmangfoldloven er tenkt som en mellomløsning mellom områdevern og generelle prinsipper for bærerkaftig bruk. Det gis derfor ikke erstatning for prioriterte arter og utvalgte naturtyper, slik det gjøres for områdevern. - Dette må bety at geografisk omfang må være begrenset og at restriksjonsnivået i praksis ikke kan være det samme som for områdevern, mener Bondelaget.

Etter naturmangfoldlovens intensjoner

Bondelaget understreker at et er avgjørende at virkemidler som prioriterte arer og utvalgte naturtyper blir praktisert i tråd med naturmangfoldlovens intensjoner, og at "vernet" får lokal aksept og oppslutning fra bønder og grunneiere uten store konflikter. - For å lykkes er det avgjørende at denne type virkemiddel i praksis ikke kan oppleves som et strengt og omfattende vernregime, og at de tydelig skiller seg fra områdevern som for eksempel landskapsvernområde eller naurvernreservat, heter det.

 

  • Norges Bondelag går MOT at jærtistel og skredmjelt tas inn i ordningen "prioriterte arter". Begge artene er allerede fredet, og Bondelaget mener miljømyndighetene i stedet bør bevare artene gjennom frivillige avtaler om skjøtsel og bruk med grunneierne.
  • Norges Bondelag mener forslaget om å ta trøndertovrmose inn i ordningen prioriterte arter med hele artens leveområde som økologisk funksjonsområde er snikinnføring av vern uten erstatning til grunneier og går MOT hele forslaget.
  • Norges Bondelag går MOT at svartkurle tas inn i ordningen "prioriterte arter". Orkideen er allerede fredet, og Bondelaget mener miljømyndighetene i stedet bør bevare arten gjennom frivillige avtaler om skjøtsel og bruk med grunneierne og utnytte de mulighetene som ligger i at slåttemark er en utvalgt naturtype.

Bondelagets høringsbrev

Kontaktpersoner i Norges Bondelag: Arild Bustnes, Finn Erlend Ødegård

 

 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere