SE OPPTAK AV FØRSTE DEL AV MØTET I EN VIDEO LENGER NED I SAKEN

I 2019 inngikk Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag en intensjonsavtale med regjeringa om å redusere klimagassutslippene og øke opptaket av karbon fra jordbruket i perioden 2021-2030. I Landbrukets klimaplan peker en samlet næring på noen tydelige mål og tiltak for videre til å innfri klimaavtalen med regjeringen mot 2030. Hvert tredje år skal denne planen revideres. I dag ble den første revideringen presentert.

- Viktig å dokumentere

– Klimaarbeidet i landbruket er viktig på mange måter. Vi skal posisjonere norsk matproduksjon i et marked som krever bærekraftige og klimavennlige matvarer i framtida og utvide markedet for norskprodusert mat. Da må vi dokumentere hvordan vi jobber med klimaarbeidet og vise at vår plan faktisk fungerer, sa Egil Christopher Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag, da han ønsket velkommen til møtet i dag.

Under møtet presenterte NIBIO det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget når det gjelder plante- og husdyrproduksjon, karbonbinding og klimatilpasning. Det for å se hvordan man på best mulig måte kan bidra til utslippskutt i jordbruket.

Målet er matsikkerhet i et klimarobust samfunn

Arne Bardalen, spesialrådgiver i NIBIO.

Etter at det oppdaterte tallgrunnlaget ble presentert, gikk forskjellige aktører igjennom hvert enkelt satsingsområdene i klimaplanen. Blant annet nevnes klimakalkulatoren som per nå er utviklet for melkeproduksjon, grovfôr, korn, potet, gris, ammeku, sau, slaktekylling og eggproduksjon.

– 80 prosent av melkeprodusentene har per i dag gitt samtykke til klimakalkulatoren, og totalt antall samtykker per nå er cirka 8400, sa Julie Wiik som er prosjektleder for utvikling i Klimasmart landbruk.

Metanhemmere i fôr og avl var også områder som ble nevnt som tiltak med potensiale for store utslippskutt.

Generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, presenterte måltallene i klimaplanen.

– Det er helt avgjørende at vi oppdaterer denne planen hvert tredje år for å se hvordan vi ligger an, sa hun.

Også leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, var til stede under møtet i dag.

– Vi må ha et høyere tempo på å utvikle utslippsregnskapet. Jeg vil også understreke betydningen av klimaavtalen. Dette er et svært felles prosjekt for hele næringa, og det er viktig at vi lykkes med denne jobben, sa Gimming.

21 av de største organisasjonene innen landbruk i Norges stilte seg bak den reviderte planen.