Landbrukets Klimaplan viser hvordan et samlet jordbruk gjennom åtte satsingsområder skal nå målet om å kutte klimagassutslipp og øke opptaket av karbon i jord fra 2021 til 2030. Planen bygger på det kunnskapsgrunnlaget som var tilgjengelig i 2020. Ettersom kunnskapsgrunnlaget kan endre seg i løpet av perioden forutsetter klimaarbeidet at Landbrukets Klimaplan revideres. Den første revideringen skal være ferdig i tide til det årlige klimamøtet i landbruket i mars 2024.

Vil bli sendt ut spørreskjema

Fylkeslagene i Bondelaget og samarbeidsorganisasjoner og -virksomheter vil bli bedt om å ta stilling til hvordan klimaplanen har fungert siden oppstarten av arbeidet, og hva som er realistisk å jobbe videre med på de forskjellige hovedsatsingsområdene. Det vil blant annet bli etterspurt innspill knyttet til tiltak, mål og inndelingen i de 8 satsingsområdene i Landbrukets Klimaplan, hvordan oppfølgingen av klimaplanen oppleves, og om det er andre tiltak og mål som bør inn i planen.

Lokallag og enkeltmedlemmer i Bondelaget med innspill bes sende dem inn til sitt fylkeslag. Fristen for innspill til revidering av klimaplanen vil være 4. desember.

Styrebehandling desember 2023

Det vil bli sendt inn en sak til styret i Norges Bondelag i desember om beslutninger knyttet til revideringen av Landbrukets Klimaplan. Saken vil legge fram en foreslått disposisjon for den reviderte klimaplanen, og innspillene fra spørreskjemaet vil presenteres her.