Felles front for flaumsikring

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Flaum Agder 2017

Norges Bondelag har gådd saman med seks andre organisasjonar for å legge styrke bak krava om meir midlar til flaumsikring i statsbudsjettet for 2018.

Fakta om klimaendringar i Noreg:
- Årsnedbør: Auke på om lag 18 % (spenn: 7 til 23 %) 
- Styrtregnepisodane blir kraftigare og vil forekomme hyppigare 
- Regnflaumane blir større og vil komme oftare

Kjelde: Klima i Norge 2100, Norsk Klimaservicesenters (NKSS) 2015

Mange har reagert på at regjeringa i forslaget til statsbudsjett for 2018, kuttar i overføringane til NVE sitt arbeid med flaumsikring. Derfor har Norges Bondelag tatt initiativ til eit felles innspelt til årets statsbudsjett for meir midlar til flaumsikring. I tillegg til Norges Bondelag har Maskinentreprenørenes forbund, Finans Norge, Rådgivende Ingeniørers forening, KS, Norsk Kommunalteknisk forening og Naturviterne signert innspelet som fredag vart oversendt energi- og miljøkomiteen og finanskomiteen på Stortinget. 

Sikring og god arealplanlegging viktig

- Flom og skred kan medføre skader på liv og helse, eiendom, infrastruktur, matproduksjon og miljø. Norge har de senere årene opplevd flere flom- og skredhendelser med betydelige skader og skadeomfanget er økende. Det må følgelig legges mer vekt på skadeforebygging for å redusere omfanget av naturskader.  I tillegg til direkte sikringstiltak er det viktig med god arealplanlegging i kommunene og midler til kartlegging og overvåkning, heiter det i brevet.

Dei sju aktørane som har gådd i lag om innspelet til statsbudsjettet, viser i brevet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har uttalt at det er betydeleg etterslep i flaumsikringsarbeidet i Noreg, og som har rekna ut at det er behov for 200 millionar kroner ekstra til flaum- og skredsikring kvart år. 

Mange flaumskadar i haust

Oktober månad har bydd på store utfordringar med vassmengdar i sør-Noreg. Særleg Sørlandet har vore utsett. Likevel har ikkje løyvingane auka. 

- Dei verste flomskadane kan ikkje reparerast, men dette kan førebyggjast. Det krev at regjeringa løyver nødvendige midlar til det. At regjeringa no gjer det motsette ved å kutte overføringane til NVE, er heilt uforståelig, sa Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag, då regjeringa la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Dette skjedde berre ei veke etter at Sørlandet opplevde store flaumskadar. Fleire bønder på Sørlandet fekk store skadar på årets avling og på matjorda si som følgje av flaumen. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere