Felles front for flaumsikring

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Flaum Agder 2017

Norges Bondelag har gådd saman med seks andre organisasjonar for å legge styrke bak krava om meir midlar til flaumsikring i statsbudsjettet for 2018.

Fakta om klimaendringar i Noreg:
- Årsnedbør: Auke på om lag 18 % (spenn: 7 til 23 %) 
- Styrtregnepisodane blir kraftigare og vil forekomme hyppigare 
- Regnflaumane blir større og vil komme oftare

Kjelde: Klima i Norge 2100, Norsk Klimaservicesenters (NKSS) 2015

Mange har reagert på at regjeringa i forslaget til statsbudsjett for 2018, kuttar i overføringane til NVE sitt arbeid med flaumsikring. Derfor har Norges Bondelag tatt initiativ til eit felles innspelt til årets statsbudsjett for meir midlar til flaumsikring. I tillegg til Norges Bondelag har Maskinentreprenørenes forbund, Finans Norge, Rådgivende Ingeniørers forening, KS, Norsk Kommunalteknisk forening og Naturviterne signert innspelet som fredag vart oversendt energi- og miljøkomiteen og finanskomiteen på Stortinget. 

Sikring og god arealplanlegging viktig

- Flom og skred kan medføre skader på liv og helse, eiendom, infrastruktur, matproduksjon og miljø. Norge har de senere årene opplevd flere flom- og skredhendelser med betydelige skader og skadeomfanget er økende. Det må følgelig legges mer vekt på skadeforebygging for å redusere omfanget av naturskader.  I tillegg til direkte sikringstiltak er det viktig med god arealplanlegging i kommunene og midler til kartlegging og overvåkning, heiter det i brevet.

Dei sju aktørane som har gådd i lag om innspelet til statsbudsjettet, viser i brevet til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har uttalt at det er betydeleg etterslep i flaumsikringsarbeidet i Noreg, og som har rekna ut at det er behov for 200 millionar kroner ekstra til flaum- og skredsikring kvart år. 

Mange flaumskadar i haust

Oktober månad har bydd på store utfordringar med vassmengdar i sør-Noreg. Særleg Sørlandet har vore utsett. Likevel har ikkje løyvingane auka. 

- Dei verste flomskadane kan ikkje reparerast, men dette kan førebyggjast. Det krev at regjeringa løyver nødvendige midlar til det. At regjeringa no gjer det motsette ved å kutte overføringane til NVE, er heilt uforståelig, sa Lars Petter Bartnes, leiar i Norges Bondelag, då regjeringa la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Dette skjedde berre ei veke etter at Sørlandet opplevde store flaumskadar. Fleire bønder på Sørlandet fekk store skadar på årets avling og på matjorda si som følgje av flaumen. 

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Årsmøte 2018 salen

Høydepunkter fra generaldebatten

Markedsregulering, omdømme, dyrevelferd og klima er bare noen av de mange temaene som engasjerte delegatene i generaldebatten på årsmøtet.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere