Artikkelen er oppdatert 09.09.22.

Under fjorårets tilleggsforhandlinger i oktober ble det avtale om kostnadskompensasjon, men kostnadene fortsatte å stige mer enn forutsatt etter dette. I januar krevde Bondelaget at de videre ekstraordinære kostnadsøkningene måtte bli kompensert og utbetalt tidlig i 2022, og fikk politisk gehør for det. Dette var et av de aller viktigste temaene for Bondelaget under årets jordbruksforhandlinger.

I jordbruksavtalen fikk Bondelaget gjennomslag for kompensasjon av ekstraordinære kostnader i 2021 og kostnader for 2022, i form av en tidlig utbetaling av tilskudd på om lag 1,5 milliarder kroner og økt prisuttak i markedet på 1,2 milliarder kroner.   

De ordinære produksjonstilskuddene som ble avtalt under jordbruksoppgjøret utbetales som vanlig i februar 2023. Denne februar-utbetalingen er ment å dekke opp kostnadsvekst og gi inntektsvekst i 2023, og er 3,5 milliarder kroner høyere enn den totale utbetalingen i 2022. Det vil for de fleste bety et vesentlig større tilskudd enn i år. Produsenter som starter opp i 2022 vil få ekstrautbetaling for 2022-kostnadene som en del av denne utbetalingen.

Hva ligger i den ekstraordinære kompensasjonen som blir utbetalt nå?

Utbetalingene som har kommet nå, dekker ikke alene hele kostnadsveksten bonden har hatt siste året. Både tilskudd, marked og strømstøtte er ment å dekke opp kostnadsveksten bønder har hatt siste året, og gi inntektsvekst i 2022 i forhold til 2021. Utbetalingen nå er knytta til kostnadsøkningene næringa har hatt, og det vi ser framover kommer på utbetalingen i februar 2023.

Denne utbetalingen er altså en kompensasjon for kostnader som kom ekstraordinært i 2021 og beregnede kostnader i 2022, utover det som ble kompensert tidlgere i februar (754 mill. kr) og det som er tatt ut i markedet gjennom økte priser. Først og fremst er dette gjødselkostnadene som bønder måtte ta for å produsere gjennom sesongen som har vært. Gjødselprisen steg kraftig i vinter/vår. Kompensasjonen omfatter også alle andre innsatsfaktorer, eksempelvis diesel og plast. 

Kostnadskompensasjonen som blir betalt ut nå er beregnet med utgangspunkt i forskjellen mellom inntektsveksten budsjettnemnda beregnet fra 2020 til 2021 i fjor og i år, pluss forskjellen i forventet inntektsvekst fra 2021 til 2022 fra jordbruksoppgjøret i fjor i forhold til hva budsjettnemnda prognoserte i år.

Denne kostnadsveksten er ment å dekkes på tre måter:

 • Utbetalinger over tilskuddordninger
 • Økte priser i markedet
 • En egen strømstøtteordning ut fra faktisk bruk

Økte inntekter fra markedet kommer for mange i tiden framover. Prognosen fra budsjettnemnda for 2022 viser økte markedsinntekter (forutsatt normalårsavlinger) på 2.700 millioner kroner (ca. 70.000 kr pr bonde). I tillegg kommer prisoppjusteringene fra Nortura for kjøtt og egg fra 1. juli 2022, og prisnedjusteringen som kom nå på grunn av økte kostnader i slakteindustrien. I sum er likevel prisene økt fra 1. juli.

Alle bønder får gjennom berettiget strømstøtte dekket opp hele strømprisen utover 70 øre/kg. Bondelaget har bedt om en løsning for de foretakene som bruker mer enn 20.000 kwh.I tillegg kommer endringer i nettleie.

Kompensasjon av kostnader for 2023-sesongen kommer i de ordinære utbetalingene i februar 2023, i tillegg til prisøkninger i markedet. 

Prisene utvikler seg imidertid i forskjellige retninger. Gjødselprisene nå er eksempelvis lavere enn det som ble lagt til grunn i jordbruksoppgjøret. På diesel har man hatt en noe sterkere prisøkning enn satsen som står i jordbruksavtalen, mens strøm i praksis er noe lavere på grunn av strømstøtten.

Ekstrautbetalingen av produksjonstilskudd i september

Tilskuddet utbetales av Landbruksdirektoratet i to omganger. Første del av ekstrautbetalingen på om lag 727 millioner kroner ble sendt 6. september. Dette gjelder areal- og distriktstilskudd, samt husdyrtilskudd for slaktedyr og livdyr.

Kompensasjonen som er basert på antall husdyr ligger i utbetaling nummer to, som ble sendt 9. september. Da ble det utbetalt om lag 723 millioner kroner. Landbruksdirektoratet informerer om at det kan ta et par virkedager før pengene er på konto. 

Ekstrautbetaling nummer to tilfaller produsenter med følgende husdyr:

 • Melkekyr
 • Ammekyr
 • Øvrige Storfe
 • Melkegeit
 • Melkesau
 • Sau
 • Ammegeit
 • Avlsgris
 • Verpehøner for konsumeggproduksjon og avsldyr av ender, kalkuner og gjess
 • Hjort over 1 år

Husdyrtilskuddet baseres på grunnlag av opplysninger fra del 1 av søknaden om produksjons- og avløsertilskudd for 2022.

Satser for ekstrautbetaling av produksjonstilskudd for september 2022: