Internasjonale forhold gjør at kostnadsveksten for landbruket har vært formidabel, og det er stor usikkerhet rundt hvordan prisene utvikler seg framover. Å få sikret bøndene full kostnadskompensasjon, var et av Bondelagets viktigste tema i årets jordbruksoppgjør. Jordbruksavtalen kompenserer kostnadsveksten i 2021/2022 ut over forutsetningene i forrige jordbruksoppgjør og tilleggsforhandlinger. Det er også full kostnadsdekning for 2023.

  • Avtalen inneholder 2,4 milliarder kroner til kompensasjon av ekstraordinære kostnader for 2022.
  • 1,454 mrd kr utbetales i september, så raskt det lar seg gjøre etter Stortingets vedtak om oppgjøret. Utbetalinga baserer seg på data fra søknadsomgangene i oktober 2021 og mars 2022. De som starter opp som gårdbrukere i 2022 får utbetaling i februar 2023. Det er Landbruksdirektoratet som står for utbetalinga.
  • Deler av kostnadskompensasjonen skal også tas gjennom økte priser i markedet. Målprisene økes med en beregnet inntektsvirkning på 1,2 milliarder kroner i 2022.
  • I potten for kompensasjon ligger også 570 mill kr til prisnedskriving av korn, 57 mill kr til styrking av likviditeten i LUF og 9 mill kr til avlingsskade.

Kompensasjon fordeles på eksisterende tilskuddsordninger

Jordbruket foreslo i kravet en kompensasjon av gjødselutgifter refundert etter regning. Siden prisene har variert og steget voldsomt, ville denne løsningen for kompensasjon vært mer treffsikker. Det er stor forskjell i kostnader mellom identiske bruk, avhengig av kjøpstidspunkt for gjødsel. Staten gikk ikke med på dette opplegget fordi det ville ha gitt høyere total prisstøtte enn det som er tillatt gjennom WTO-avtalen, det ville krevd lang saksbehandlingstid og også forsinket utbetaling.

Vi endte opp med en tidligere utbetaling, men mindre treffsikker. Statens opplegg er heller å fordele gjødselkompensasjon på eksisterende tilskuddsordninger, i AK-tilskudd. Det skilles dermed ikke mellom de som kjøpte gjødsel tidlig i fjor høst til en rimeligere pris enn de som har kjøpt senere til voldsomt høy pris. Grovfôr-produsentene kom svært dårlig ut i tilbudet. Det største volumet gjødsel som ble kjøpt seint for vekstsesongen 2022, er til grovfôr, og grovfôr måtte derfor prioriteres i forhandlingene om kompensasjon.

Dette gikk ut over kompensasjonen til kornbønder, men kornprisen ble forhandlet opp 10-20 øre fra statens tilbud.

Mer om  kompensasjonen for 2022

  • Kompensasjon utbetales til den som drev jord i 2021, for arealbruk i søknad 15. oktober 2021
  • Det blir ingen korreksjon for endret arealbruk, f.eks. fra grovfôr til korn (men heller ikke andre veien)
  • Ny leier i 2022 vil ikke få kompensasjon, må eventuelt løses etter avtale med tidligere eier/leietaker

Kostnadene steg mer enn forutsatt i jordbruksoppgjøret 2021 allerede sommeren 2021. Kostnadene for byggevarer og gjødsel ble kompensert i tilleggsforhandlingene høsten 2021. I disse forhandlingene ble det også avtalt at den totale kostnadsveksten som påløpte etter tilleggsforhandlingene, skulle inngå i de økonomiske rammene for jordbruksoppgjøret 2022.

Strømutgiftene er kompensert gjennom egen ordning, som kom på plass fra desember 2021.