Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

ulv, rovdyr

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Den 1. februar la et regjeringsoppnevnt utvalg fram forslag til hvilke oppgaver den nye fylkeskommunen bør tildeles som følge av regionreformen. Utvalgets anbefalinger har nå vært ute på offentlig høring og skal danne grunnlaget for regjeringens videre arbeid med reformen.

Det regjeringsoppnevnte utvalget foreslår å legge ned dagens åtte regionale rovviltnemnder, da de anser nemndene som unødvendige. Rovviltnemndene skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet rovdyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig. Nemnda består av politikere fra fylkestingene og Sametinget. I sin høringsuttalelse advarer Bondelaget mot forslaget.

- Dagens rovviltnemnder kombinerer faglig og lokal kunnskap og manøvrerer i et svært utfordrende politisk landskap. Et så viktig og komplekst spørsmål bør behandles av en nemnd som har rovviltforvaltning som sin hovedoppgave, ikke bare som et av flere oppdrag, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Han peker også på at dagens åtte rovviltregioner ikke samsvarer med inndelinga som regionreformen legger opp til. Han mener en ny inndeling tilpasset de kommende regionene ikke vil være hensiktsmessig.

- Dagens åtte rovviltregioner med tilhørende nemnder er satt sammen utfra Stortingets mål om en balansert forvaltning som både tar hensyn til rovdyras leveområder og viktige beiteområder. Her forventer jeg at regjeringa forholder seg til rovviltforlikene i Stortinget og beholder dagens ordning, sier Bartnes.

Advarer mot flytting av landbruksmakt

Regjeringas utvalg anbefaler at ansvaret for midler til investeringer og bedriftsutvikling i landbruket (IBU-midlene) overføres til fylkeskommunenivå. Ansvaret ligger i dag hos fylkesmannen. Norges Bondelag mener flyttinga av ansvaret for IBU-midlene vil gi en mindre målretta nasjonal styring av landbrukspolitikken.

- Bondelaget er kritiske til flere av forslagene fra ekspertutvalget som kan føre til en mindre enhetlig utførelse av landbrukspolitikken og forvitring av regionale kompetansemiljø, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Bondelaget mener også at overføring av flere landbruksoppgaver til fylkeskommunen kan bidra til forvitring av den landbruksfaglige kompetansen som i dag er samlet hos fylkesmannen.

Bedre planverktøy kan styrke jordvernet

Utvalget foreslår økt bruk av juridiske føringer for regionale planverktøy. Dette vil ifølge utvalget gjøre at de regionale planene er mer enhetlige og i samme grad følger opp nasjonal politikk innenfor blant annet arealforvaltning og ivaretakelse av matjord. Bondelaget støtter forslaget.

- Vi ser i dag at fylkenes regionale planer vektlegger ulike politiske hensyn er svært forskjellig. Jeg er derfor positiv til utvalgets forslag om økt innslag av juridiske føringer og håper det kan bidra til mindre nedbygging av matjord, sier Bartnes.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere